ŠKOLSKÝ PORIADOK

 

Vnútorný  školský  poriadok  pre  žiakov  školy

Vnútorný poriadok školy je súhrn noriem spolužitia a spolupráce celého školského kolektívu žiakov, učiteľov a nepedagogických zamestnacov. Jeho uplatňovanie v praxi v podstatnej miere prispieva k poslaniu školy. Dôsledné plnenie týchto zásad v praktickom živote školy je základnou povinnosťou každého žiaka a zamestnanca. Vnútorný poriadok dopľňajú:

 • bezpečnostné  opatrenia v učebni výpočtovej techniky a v učebni technickej výchovy
 • bezpečnostné opatrenia na hodinách telesnej výchovy, v telocvični, na školskom ihrisku a v areáli školy.

Povinnosti žiakov

Všeobecné pravidlá

 1. Žiaci dodržujú pravidlá školského poriadku, s ktorými sa oboznámia na začiatku školského roku.
 2. Žiak je povinný správať sa v škole slušne, dbať na pokyny pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy, podľa svojich schopností sa svedomito pripravovať na vyučovanie a dodržiavať vnútorný poriadok školy.
 3. Žiaci sa správajú slušne a zdvorile nielen v škole, ale aj v mieste bydliska a na spoločenských, športových podujatiach organizovaných školou.
 4. Žiakom je zakázané nosiť do školy veci, ktoré nesúvisia s výučbou a môžu ohroziť bezpečnosť a zdravie spolužiakov a zamestnacov školy.
 5. Žiakom je prísne zakázané fajčenie, užívať alkohol a omamné látky.
 6. Žiaci majú zakázané nosiť do školy ostré predmety.
 7. Za cenné veci, ktoré nesúvisia s vyučovacím procesom – ako je mobil, výrobky zo žltého kovu a iné,... – nezodpovedá škola.

I. Príchod žiakov do školy

Žiaci prichádzajú do školy po chodníkoch a dodržiavajú pri prechode cez cestu dopravné bezpečnostné predpisy pre chodcov. Cez cestu prechádzajú na miestach vyznačených dopravným značením.

 1. Žiaci na vyučovanie prichádzajú tak, aby pred začiatkom hodiny boli na svojom mieste s pripravenými učebnými pomôckami. Na vyučovanie žiaci prichádzajú o 7.30 hod.Výnimku tvoria žiaci v ŠKD. Začiatok vyučovania je o 8.45 hod.
 2. Po otvorení budovy /žiaci sa môžu  zhromažďovať pred vyučovaním vo vestibule školy/ o 7.30 hod. žiaci vstupujú do šatní:

-         na I. stupni prvou chodbou

-         na II.stupni vchádzajú druhou chodbou

            Po vyučovaní platí ten istý harmonogram ako pri príchode žiakov.

            Do budovy ako prví vstupujú šatniari, po nich ostatné deti.

 1. Šatne sa uzamykajú o 7.45 hod.
 2. Budova školy sa ráno uzavrie o 7.45 hod. Pri opakovaných neospravedlnených neskorých príchodoch do školy, môže byť žiak potrestaný zníženou známkou zo správania za porušovanie školského poriadku.
 3. Žiaci, ktorí prídu skôr, ako je stanovená doba, sa nesmú zdržiavať v budove školy, len v školskom vestibule.
 4. Žiak sa v škole prezuje do zdravotne nezávadnej obuvi, ktorú si v osobitnom vrecku odkladá v školskej šatni triedy.
 5. V deň, kedy má žiak telesnú výchovu,  výtavrnú výchovu, alebo technické práce si úbor na prezlečenie berie ráno do triedy.
 6. Triedny učiteľ poverí žiaka, ktorí počas celého vyučovania zabezpečujú v prípade potreby otváranie a zatváranie šatní. Chodiť bezdôvodne počas vyučovania a prestávok do šatní sa zakazuje.
 7. Na poludňajšie vyučovanie a záujmovú činnosť prichádzajú žiaci 5 min.

pred začiatkom vyučovania, vyčkajú príchod vyučujúceho vo vestibule, ktorý žiakov odvedie do príslušnej učebne, alebo telocvične.

II. Správanie žiakov na vyučovaní

 1. Žiak prichádza na vyučovaniena všetky školské činnosti včas, riadne pripravený , so všetkými učebnými pomôckami, ktoré podľa rozvrhu potrebuje na vyučovanie. Na vyučovaciu hodinu sa žiak pripraví cez prestávku.
 2. Žiak, ktorý príde na vyučovanievážnych dôvodov oneskorene, uvedie dôvod omeškania vyučujúcemu na hodine. Ak žiak chýba z celej vyučovacej hodiny, ospravedlní sa triednemu učiteľovi – písomne. Zakazuje sa rušiť bez závažného dôvodu priebeh hodiny.
 3. Každý žiak má určené miestotriede podľa zasadacieho poriadku, v odborných učebniach a dielňach určuje žiakovi miesto vyučujúci daných predmetov.
 4. Do odborných učební sa žiaci premiestňujúdoprovode vyučujúceho, bez dozoru sa v odbornej učebni nezdržiavajú. V odbornej učebni žiaci dodržiavajú prevádzkový poriadok.Pred odchodom do odbornej učebne sú týždenníci povinní uzamknúť triedu.
 5. Pred začiatkom vyučovacej hodiny je žiak na svojom miestetriede a v tichosti očakáva vyučujúceho učiteľa.
 6. Žiak na vyučovaní pozorne sleduje priebeh hodiny, svedomitoaktívne pracuje, nenarúša hodinu .
 7. Ak sa žiak na vyučovanie nepripravil ospravedlní sa učiteľovi pred začiatkom hodinyuvedie dôvod.
 8. Počas vyučovania žiak nenapovedá, neodpisuje domáce úlohy.
 9. Vyučovaniepodujatie školy môže žiak vymeškať len pre chorobu a vážnu udalosť v rodine. Ak žiak vie, že vymešká vyučovanie z vopred známeho dôvodu, vyžiada si dovolenie.
 10. Každú neúčasť va vyučovaní je žiak povinný hodnoverne ospravedlniť.
 11. Žiak môže opustiť triedu, pracovné miesto, budovu školy, ihrisko len so súhlasom vyučujúceho. Ak žiak svojvoľne odídevyučovacej hodiny alebo nedovolene opustí priestory školy, triedny učiteľ tento skutok rieši ako vážne porušenie školského poriadku.
 12. Povolenie opustiť školu dáva:  -1 vyučovacej hodiny učiteľ daného predmetu a oznámi to triednemu učiteľovi
  1. najviac na 2 dni dáva povolenie triedny učiteľ po predbežnej ústnej alebo písomnej žiadosti rodiča
  2. na viac ako 2 dni riaditeľka školy po písomnej žiadosti rodičovprejednaní s triednym učiteľom
 13. Žiak udržsvoje miesto v čistote a poriadku.
 14. Vymeškané hodiny ospravedňuje triedny učiteľ po predložení písomného ospravedlnenia podpísaného rodičom, ošetrujúcim lekárom alebo zákonným zástupcom žiaka, prípadne telefonickom ospravedlnení rodičom. Rodič môže ospravedlniť neprítomnosť žiakapočas choroby bez lekárskeho potvrdenia. Triedny učiteľ má právo vyžiadať lekárske potvrdenie o chorobe v prípade, že má podozrenie na bezdôvodné a časté vymeškávanie z vyučovania.
 15. Za neospravdlnené hodiny môže byť žiakovi navrhnutá znížená známka zo správania. Pri 6  neospravedlnených hodinách za jeden polrok sa znižuje známka zo správaniajeden stupeň = „2“. Platí to aj pri viac ako 3 vážnych záznamoch v klasifikačnom hárku. Pri 20 a viac vymeškaných hodinách sa známka znižuje na stupeň = „3“. Pri dokázateľnom opakovanom záškoláctve sa známka znižuje na stupeň = „4“. Pri vážnom poklesku žiaka, ktorý rieši polícia v dôsledku účasti žiaka na vlámaní, pri šírení legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí a pod., bude známka zo správania znížená najmenej o 2 stupne.
 16. Žiak je povinný pravidelne sa zúčastňovať popoludňajšieho vyučovaniavyučovania nepovinných predmetov. Neospravedlnená účasť sa hodnotí podľa bodu 15.
 17. Necvičiaci žiaci / po chorobe, pre zdravotné ťažkosti, zabudnutie cvičebného úboru / saúvode hodiny ospravedlnia učiteľovi telesnej výchovy, ďalej nerušia priebeh hodiny.
 18. Opakované bezdôvodné necvičenie – bez úboru – sa môže potrestať zníženou známkou zo správania.
 19. Manipulovaťoknami, žalúziami, svetelnými vypínačmi, zvukovými modulátormi a audiovizuálnymi prístrojmi môžu žiaci len so súhlasom a v prítomnosti učiteľa. Pri poškodení zariadenia budovy alebo techniky, škodu hradí rodič, resp. zákonný zástupca žiaka, ktorý škodu spôsobil.
 20. Žiak sa nesmie vykláňaťokien a vyhadzovať odpadky mimo košov na odpadky.
 21. Do školy je neprípustné nosiť predmety, ktoré žiakškole nepotrebuje / lopty, žuvačky, rádiá, walkmeny, magnetofóny, CD prehrávače, karty, cigarety, nevhodné časopisy,nožíky, spreje a pod./Klenoty, hodinky a väčšie sumy peňazí nosí žiak do školy na vlastnú zodpovednosť. Mobilný telefón smie žiak v škole používať po predchádzajúcej dohode triedneho učiteľa a rodiča, iba v nevyhnutných a vážnych situáciách. Na osobné veci, ktoré sa stratia z neuzamknutej triedy  a šatne sa nevzťahujú podmienky poistenia.  Z dôvodu straty a plnenia poistnej udalosti je potrebné odkladať bločky na jeden rok.
     22. Oslovenie a pozdravy:
 • žiak zásadne zdraví všetkých zamestnancov školy,
 • žiak oslovuje všetkých pracovníkov školy pán – pani

Hodnotenie správania a výchovné opatrenia

Kritériom na hodnotenie správania žiaka je dodržiavanie pravidiel správania a ustanovení školského poriadku  počas  hodnotiaceho obdobia.  Hodnotenie  správania  navrhuje triedny  učiteľ  po  prerokovaní s učiteľmi, ktorí v triede vyučujú, a schvaľuje riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade.

Výchovné  opatrenia  sa  udeľujú  podľa  zákona  č.  245/2008  Z.z.  a  Metodického  pokynu č.1/2008-R na hodnotenie žiakov základnej školy a č.7/2009 –R z 28.4.2009 na hodnotenie žiakov ZŠ.

1. Pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú za prejav aktivity a iniciatívy (ak žiak aktívne pracuje v rámci triedy,  ak  reprezentuje  školu),  za  mimoriadny  prejav  aktivity  a iniciatívy,  za  záslužný  čin  alebo statočný čin, za dlhodobú úspešnú prácu pre kolektív. Pochvaly sa udeľujú ústne alebo písomne. Podľa závažnosti sa   udeľuje:

 • pochvalu od vyučujúceho do poznámok k práci žiakov v klasifikačnom zázname/KZ,
 • pochvalu od vyučujúceho do Žiackej knižky/ŽK,
 • ústnu alebo písomnú pochvalu od triedneho učiteľa po prerokovaní s riaditeľkou školy,
 • ústnu alebo písomnú pochvalu od riaditeľky školy, od   zástupcu spoločenskej organizácie pred kolektívom triedy   alebo školy, najlepších žiakov navrhuje riaditeľka školy na ocenenie starostovi obce.

Pochvaly a iné ocenenia sa   zaznamenávajú v katalógovom liste, do jeho prílohy. O udelení  pochvaly  informuje  triedny  učiteľ  a riaditeľka  preukázateľným  spôsobom  zákonného zástupcu žiaka.

2. Výchovné opatrenia sa ukladajú žiakom po objektívnom prešetrení za závažné alebo opakované previnenie proti školskému poriadku v priebehu hodnotiaceho obdobia. Toto opatrenie predchádza spravidla zníženiu stupňa správania. Výchovné opatrenia sa udeľujú písomne alebo ústne. Podľa ich závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z opatrení:

 • zápis do poznámok o práci žiaka v KZ udeľuje príslušný učiteľ,
 • zápis do ŽK udeľuje príslušný učiteľ,
 • napomenutie od triedneho učiteľa, pokarhanie od triedneho učiteľa – udeľuje triedny učiteľ a schvaľuje riaditeľka po prerokovaní v pedagogickej rade,
 • pokarhanie od riaditeľky školy udeľuje riaditeľka po prerokovaní v pedagogickej rade.

O udelení  výchovného  opatrenia  informuje  triedny  učiteľ  alebo  riaditeľka  školy  preukázateľným spôsobom zákonného zástupcu žiaka. Výchovné opatrenie sa zaznamenáva do katalógového   listu žiaka, do jeho prílohy. Uložené výchovné opatrenia sú podkladom na hodnotenie správania v každom štvrťroku školského roku.

Udelenie zníženého stupňa správania sa zdôvodní v katalógovom liste žiaka. Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným  účastníkom  výchovy  a vzdelávania  vzdelávanie,  riaditeľka  použije  ochranné opatrenie, ktorým  je  okamžité  vylúčenie  žiaka  z výchovy  a vzdelávania  jeho  umiestnením  do  samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca a bezodkladne privolá zákonného zástupcu, ktorý za žiaka  preberá zodpovednosť.  Triedna učiteľka o tom vyhotoví zápis (bezodkladne privolá zdravotnú pomoc, Policajný zbor, mestskú políciu).

Kritériá hodnotenia správania žiakov: v škole, na akciách školy v školskom areáli i mimo školy:

A - Pochvaly

 • Ústna pochvala od triedneho učiteľa:
  • zlepšenie prospechu o jeden stupeň na konci školského roka,
  • zapojenosť do aktivít v rámci triedy: zbery, kultúrne vystúpenia v škole,
  • zapojenosť do súťaží, olympiád v rámci triedy,
  • vzorné plnenie zverených úloh v rámci triedy podľa miery záslužnosti,
  • pomoc inej osobe mimo školy na základe oznámenia inou osobou podľa miery záslužnosti.
 • Písomná pochvala od triedneho učiteľa:
  • umiestnenie v zberových aktivitách v triede,
  • zapojenosť do kultúrnych aktivít v rámci obce,
  • vzorná dochádzka – 0 vymeškaných hodín za celý školský rok,
  • dosiahnutý prospech do priemeru 1,5 na konci školského roka,
  • umiestnenie v súťažiach a olympiádach v školskom kole,
  • vzorné plnenie zverených úloh v rámci triedy podľa záslužnosti,
  • originálne návrhy na triedne aktivity,
  • pomoc inej osobe mimo školy na základe oznámenia inou osobou podľa miery záslužnosti.
 • Ústna pochvala od riaditeľky školy :
  • zapojenie sa do súťaží a olympiádach - okresné kolo,
  • reprezentácia školy v súťažiach a olympiádach – krajské kolo,
  • vzorné plnenie zverených úloh v rámci školy podľa záslužnosti,
  • originálne návrhy na školské aktivity,
  • pomoc inej osobe mimo školy na základe oznámenia inou osobou podľa miery záslužnosti.
 • Písomná pochvala od riaditeľky školy /na konci školského roka vecný dar-kniha/ :
  • umiestnenie v súťažiach a olympiádach – krajské kolo, okresné kolo
  • reprezentácia školy v súťažiach a olympiádach – vyššie kolá,
  • výborný koncoročný prospech - priemer 1,0,
  • vzorné plnenie zverených úloh v rámci školy podľa záslužnosti,
  • pomoc inej osobe mimo školy na základe oznámenia inou osobou podľa miery záslužnosti.

B - Opatrenia na posilnenie disciplíny

 • Napomenutie od triedneho učiteľa:
  • zabúdanie písomných domácich úloh, učebných pomôcok, žiackej knižky,
  • písanie domácich úloh v škole,
  • nedisciplinovanosť, nerešpektovanie pokynov podľa školského poriadku,
  • neskorý príchod do školy – vlastným zavinením,
  • znevažovanie spolužiakov, (všetky priestupky po 3-krát).
 • Pokarhanie od triedneho učiteľa:
  • opakované priestupky z 1.bodu,
  • klamstvo, podvody,
  • neslušné vyjadrovanie, vulgárne výrazy v rámci triedy aj smerom k iným žiakom,
  • neprezúvanie sa, zabúdanie cvičebného úboru, pracovného odevu,
  • provokatívne správanie žiakov v oblasti sexuality
  • (nové priestupky po 3-krát).
 • Pokarhanie od riaditeľky školy:
  • opakované priestupky z b. 1.,2.,
  • neospravedlnená neprítomnosť na jednej vyučovacej hodine až jeden vyučovací deň,
  • ničenie školského majetku, vecí žiakov, vlastníctvo učiteľa,
  • svojvoľné opustenie školy a iného miesta, kde sa koná školská akcia,
  • krádež (vyšetrená v škole),
  • prepísanie známky,
  • nosenie nevhodnej literatúry a iných zakázaných vecí do školy,
  • ľahké ublíženie na zdraví úmyselne sebe, žiakom, zamestnancom,
  • týranie zvierat počas akcií organizovaných školou,
  • použitie mobilného telefónu, prehrávačov elektronických audiovizuálnych formátov,
  • prechovávanie, užívanie, šírenie legálnych a nelegálnych drog (fajčenie, alkohol, iné drogy) zistené prvýkrát.
 • Znížená známka – druhý stupeň:
  • neslušné vyjadrovanie smerom k zamestnancom školy,
  • neospravedlnená neúčasť žiaka na vyučovaní na viacerých hodinách opakovane alebo viac ako jeden vyučovací deň,
  • opakované priestupky z b. 1.3.
 • Znížená známka – tretí stupeň:
  • fyzické alebo psychické týranie, šikanovanie, neospravedlnené hodiny (nad 20)
  • opakované priestupky z b.1. 4.
 • Znížená známka – štvrtý stupeň:
  • opakované priestupky z b. 1. 5.,
  • krádež (vyšetrená za pomoci polície), neospravedlnené hodiny (nad 60)
  • fyzické napadnutie zamestnanca školy okamžité oznámenie polícii,
  • ubližovanie na zdraví úmyselne sebe, žiakom, zamestnancom.

III. Správanie sa žiakov cez prestávky a počas premiestňovania sa do odborných učební a iných priestorov školy

 1. čase malej prestávky, po jednotlivých hodinách  deti navštevujú sociálne zariadenia, premiestňujú  sa do odborných učební. Dvere tried sú počas malých prestávok  otvorené.
 2. Po 3. vyučovacej hodine je veľká prestávka /20min./. Počas veľkej prestávky sa žiaci prechádzajú na chodbev prípade priaznivého počasia na školskom dvore pod dozorom službukonajúceho pedagóga.
 • žiaci z tried na prízemí zostávajú na prízemí okrem žiakov II.st.
 • žiaci z tried na 1. a 2. poschodí sa prechádzajú na 1. poschodí v trakte na to určenom v čase priaznivého počasia sa žiaci podľa pokynov službukonajúceho pedagogického dozoru môžu zdržiavať na školskom dvore / I.st. v átriu na východnej strane školy a II.st. na školskom ihrisku/
   1. Počas veľkej prestávky nesmú žiaci opustiť uvedený priestor, alebo zdržiavať sa mimo dohľadu dozorkonajúceho učiteľa. Týždenníci sú zodpovední za poriadoktriede / vyvetranie, čistá tabuľa, príprava pomôcok, kvety/.
 1. Počas prestávok žiaci dodržujú bezpečnostné pokyny, pokyny dozorkonajúcich učiteľov , bezdôvodne sa nepohybujú po škole, nezhromažďujú sa pred triedami, pri toaletách, pred zborovňou školy.súrnom prípade prostredníctvom službukonajúceho učiteľa požadujú o vyvolanie triedneho učiteľa zo zborovne školy.
 2. Počas prestávok je možné používať nápojový automat. Dokázateľné poškodenie automatu budú rodičia žiaka uhrádzať nájomcovi.
 3. školskej jedálni dodržujú žiaci prevádzkový poriadok ŠJ. Žiak sa zdržiava v ŠJ iba v čase vydávania stravy. Je zakázané predbiehať sa v rade. V ŠJ jedálni žiak dodržiava hygienické a stolovacie pravidlá.
 4. Je prísne zakázané vstupovať do priestorov školskej kuchyne. Odhlasovanieprihlasovanie sa na obed prebieha v miestnosti vedúcej ŠJ počas úradných hodín. Žiaci sú povinní dodržiavať pokyny pri odhlasovaní sa z obedov.
 5. Do školskej jedálne má prístup iba stravník, ktorý má načas uhradené stravnénie je z obeda vopred odhlásený. Ak bude žiak, ktorý nesplnil podmienky podľa bodu 7 prichytený, že obeduje, bude sa to považovať ako hrubé porušenie školského poriadku a potrestané zníženou známkou zo správania.
 6. Na obed môže ísť žiak až po ukončení dopoludňajšieho vyučovania. Zakazuje sa chodiť na obed medzi vyučovacími hodinami.Do ŠJ sa žiaci prezúvajúveci si nechávajú v skrinkách pred školskou jedálňou.
 7. Prísne sa zakazuje poškodzovať príborriad v školskej jedálni, nezodpovedným konaním znehodnocovať stravu.
 8. Všetky písomnostipotvrdenia si žiaci vybavujú výlučne prostredníctvom svojho triedneho učiteľa.
 9. Cez prestávku chodia pre školské pomôcky učiteľom určení žiaci.
 10. Žiaci 1.—9. ročníka chodia do telocvičnez telocvične pod vedením svojich učiteľov.

IV. Odchod žiakov zo školy

 1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny, podľa rozvrhu si každý žiak uloží svoje veci do aktovky, vyčistí si svoje miestookolie od papierov a iných nečistôt  a vyloží si  stoličku na lavicu. Za uzamknutie triedy zodpovedá týždenník.
 2. Na pokyn učiteľa žiaci opustia triedu, na chodbe sa zoradiapod vedením učiteľa odídu do šatne. Zo šatne idú s učiteľom do vestibulu školy, kde sa preobujú a opustia školskú budovu.
 3. Predseda triedyspolupráci s triednym učiteľom zabezpečí, aby príslušná pani upratovačka mala možnosť denne zabezpečovať poriadok v šatni. V prípade straty kľúča za jeho výmenu a odovzdanie zodpovedá triedny učiteľ. Ten v úvode školského roku vypracuje s predsedom triedy „kľučový režim“ triedy a šatne podľa rozvrhu žiakov. Za kľúč zodpovedajú poverení žiaci.
 4. Po skončení vyučovania majú žiaci zákaz zdržiavať sabudove školy bez dozoru pedagóga.

V. Práva  žiakov

 1. Žiaci ZŠ Bystrická cesta 14, Ružomberok majú všetky právaslobody vyhlásené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv a v Listine práv dieťaťa. Sú povinní dodržiavať platné zákony spoločnosti a osobitné požiadavky školy.
 2. Každý žiak má právo získať vzdelanie, ktoré bude zvyšovať jeho všeobecnú kultúrnu úroveňktoré má smerovať k plnému rozvoju ľudskej osobnosti a k posilneniu úcty k ľudským právam a základným slobodám.  Základné vzdelanie je bezplatné a povinné. Žiaci majú možnosť primerane využívať školské zariadenie, odborné učebne, výpočtovú techniku, školskú knižnicu. Žiaka nemôže učiteľ vylučovať z určitých činností.
 3. Každý žiak má právo na sloboduv súlade so svojimi názormi a presvedčením. Žiak môže svoje názory a požiadavky vyslovovať ústne alebo písomne tak, aby neohrozoval slobodu prejavu druhých. Vyslovené názory a požiadavky nesmú byť vulgárne a urážlivé a na ich zverejnenie žiaci využívajú napr. triednicke hodiny, školský časopis, žiacku sa mosprávu.
 4. Žiak má právo na názor – učiteľ by mu mal dávať čo najväčší priestor pre vyjadrenie vlastného názoru, postojov, vlastnej tvorivosti, redukovať pamäťové reprodukcie. Žiak má právo aj na omyl, zmenu názoruprávo na vývin.
 5. Žiak nesmie byť diskriminovaný – platí princíp rovnosti bez ohľadu na rasu, farbu pleti, pohlavie, etnický alebo sociálny pôvod, náboženstvo.
 6. Žiak má právo na informácie týkajúce sa jeho osoby, výchovno-vzdelávacieho programu školymožností, ktoré pre žiaka ponúka. Každý žiak má právo poznať vnútorný poriadok školy. Je ale zakázané šíriť informácie, ktoré ohrozujú zdravý telesný a duševný vývin žiakov. Preto máme v učebni informatiky zablokované prístupy k programom, ktoré takú možnosť dávajú.
 7. Žiak má právo na objektívne hodnotenie . Vyučujúci musí žiakom oznamovať výsledky každej klasifikáciehodnotenia, po ústnom vyskúšaní oznámiť žiakovi ihneď výsledok. Výsledky klasifikácie písomných a grafických prác musí oznámiť do 10 dní. Zabezpečovať pravidelnú frekvenciu hodnotiacich činností. Termín písomnej skúšky, ktorá trvá viac ako 25 minút a termín kontrolnej písomnej práce prekonzultuje vyučujúci s triednym učiteľom, ktorý koordinuje plán skúšania, v jednom dni môžu žiaci robiť len jednu skúšku z uvedeného predmetu.
 8. Právo na ochranu zdravia dodržujeme vytváraním zdravého prostredia t.j. zdravú klímuškole, triede a v rámci Zdravej školy vedieme žiakov k tomu, aby si vedeli sami chrániť svoje právo na zdravý spôsob života. Zabezpečujeme pitný režim školy, zdravé stravovanie v školskej jedálni. Zdravotne postihnuté dieťa má právo na osobitnú starostlivosť. Pri školskom úraze , ktorý sa stal počas výchovno-vzdelávacieho procesu žiak je povinný hneď sa obrátiť na službukonajúceho alebo triedneho učiteľa, ktorý bezodkladne spíše záznam o úraze.
 9. Každý žiak školy má právo na ochranu pred fyzickýmpsychickým násilím a zanedbávaním – voči žiakovi nemôžu byť uplatňované disciplinárne opatrenia, pri ktorých by dochádzalo k ponižovaniu jeho ľudskej dôstojnosti / bitie, šikanovanie, nadávky,

VI. Starostlivosť o školský majetok, učebnice, pomôcky

 1. Žiak je povinný šetriť učebniceškolské potreby, udržiavať v poriadku a v čistote svoje miesto, triedu a iné školské priestory, chrániť majetok školy pred poškodením. Je povinný nosiť do školy učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín.
 2. Akékoľvek poškodenie zariadenia školynedbanlivosti alebo úmyselné poškodenie je v plnej miere povinný zaplatiť rodič žiaka, resp. jeho zákonný zástupca.
 3. Aktriede dochádza k výmenám žiakov, je po návrate do kmeňovej triedy týždenník povinný skontrolovať stav triedy. Zistené nedostatky okamžite hlási triednemu učiteľovi, v jeho neprítomnosti učiteľovi, s ktorým mal predchádzajúcu hodinu.
 4. Ak žiakpriestore školy, hlavne na sociálnych zariadeniach, je svedkom poškodzovania majetku školy, okamžite to hlási vedeniu školy.
 5. Ak sa žiak prihlasuje na inú školu, učebniceškolské potreby odovzdá škole, z ktorej odchádza hneď, alebo najneskôr na konci šk. roku.

VI. Starostlivosť žiaka o svoj vzhľad

 1. Žiak musí byťškole a na všetkých školských a mimoškolských podujatiach vhodne oblečený a čistý.
 2. Zo zdravotných dôvodov nie je povolené používať na prezutieškole tenisky, cvičky , ktoré sú vhodnou obuvou na teles.výchovu.
 3. Každý žiak je povinný maťškole hygienické vrecko s toaletnými potrebami.

VII.Samosprávne triedy

 1. Žiacky kolektív triedy volí so súhlasom triedneho učiteľa triednu samosprávutomto zložení:
 • Predseda – zastupuje triedu, zodpovedá za poriadok a správanie spolužiakov, predkladá požiadavky triedy triednemu učiteľovi a ostatným vyučujúcim, kontroluje prácu funkcionárov triednej samosprávy.
 • Podpredseda – zastupuje predsedu počas neprítomnosti a vedie podľa potreby triednu kroniku, prípadne redakčnú radu triedneho časopisu.
 • Pokladník – vyberá od žiakov vstupné, predplatné za časopisy, náhradu škôd a pod. a iné poplatky.
 • Študijný referent – podáva triednemu učiteľovi správy o prospechu a správaní žiakov.
 • Zberový referent – vedie prehľad o zberoch.
 • Ďalší členovia môžu byť:  nástenkár, zdravotník, kultúrny a športový referent.
 • Triedna samospráva je pomocný orgán triedneho učiteľa.
 1. Týždenníci sú triedni funkcionári , ktorých menuje triedny učiteľ. Sú dvajaich mená zapisuje do triednej knihy. Ich povinnosti sú:
 • pred vyučovaním zotierajú tabuľu, pripravia kriedu a iné potreby na vyučovaciu hodinu
 • pri neprítomnosti učiteľa na začiatku hodiny v rozsahu 5 min. prídu oznámiť neprítomnosť vyučujúceho do zborovne školy
 • cez prestávku vetrajú, polievajú kvety a čistia tabuľu
 • po skončení vyučovania zotrú tabuľu, špongiu, kriedu a iné pomôcky uložia, zatvoria okná, prekontrolujú uzávery vody

VIII.  Zdravotná starostlivosť

 1. Počas pobytuškole sa žiaci starajú o svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov tak, aby ani sebe ani spolužiakom nespôsobili ujmu na zdraví, dodržujú pitný režim, dodržujú zásady osobnej hygieny.
 2. Neprítomnosť žiakaškole z dôvodu ochorenia nahlási rodič triednemu učiteľovi do 48 hodín.
 3. Zvláštnu pozornosť venujú žiaci udržiavaniu čistotysociálnych zariadeniach. Obzvlášť disciplinovane sa žiaci správajú v čase karantény, dodržujú nariadenia Štátneho zdravotného ústavu. Ak v rodine niektorý člen rodiny ochorie na infekčnú chorobu, oznámi to žiak alebo rodič triednemu učiteľovi alebo vedeniu školy.
 4. Žiaci chodia do školy vhodne oblečení.

 

  Predpokladom úspešnej práce v škole je znalosť a dodržiavanie bezpečnostných predpisov. Tým,  že ich žiaci dodržiavajú chránia svoje zdravie,  svojich spolužiakov a zamestnancov školy.

Práva a povinnosti zákonných zástupcov dieťaťa alebo žiaka

 1. Zákonný zástupca má právo vybrať pre svoje dieťa školu alebo školské zariadenie, ktoré poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa tohto zákona, zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti; právo na slobodnú voľbu školy alebo školského zariadenia možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy.

 2. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka alebo zástupca zariadenia má právo:

  • žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole alebo v školskom zariadení poskytovali deťom a žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa tohto zákona
  • oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy alebo školského zariadenia a školským poriadkom
  • byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa
  • na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa
  • zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy alebo školského zariadenia
  • vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy alebo školského zariadenia prostredníctvom orgánov školskej samosprávy
  • byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.
 3. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka alebo zástupca zariadenia je povinný:

  • vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností
  • dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom
  • dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby
  • informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania
  • nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil
 4. Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas, ak mu nezabezpečí inú formu vzdelávania podľa tohto zákona; dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní doloží dokladmi v súlade so školským poriadkom.

 5. Ak sa dieťa alebo žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole alebo v školskom zariadení, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia je povinný oznámiť škole alebo školskému zariadeniu bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť dieťaťa alebo žiaka na súťažiach.

 6. Neprítomnosť maloletého dieťaťa alebo žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia; vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť dieťaťa alebo žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží dieťa, žiak, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia potvrdenie od lekára.

Bezpečnosť a ochrana zdravia

 1. Z bezpečnostných dôvodov sa v areáli školy nepoužívajú skejty, kolieskové korčule, nejazdí na bicykloch a akýchkoľvek dopravných prostriedkoch. To sa netýka aktivít organizovaných školou v rámci dopravnej výchovy a športových činností.
 2. Na zabezpečenie ochrany a bezpečnosti zdravia sa prísne zakazuje nosiť do školy ostré predmety a predmety s hrotmi ako nože, sekáče, dýky atď. Nerešpektovanie tohto príkazu bude postihnuté výchovným opatrením.
 3. Manipulovať s oknami, roletami, svetelnými vypínačmi a didaktickou technikou v učebniach môžu Len so súhlasom učiteľa.
 4. Z hľadiska bezpečnosti je nesprávne vykláňať sa z okien a vyhadzovať von papiere, odpadky a akékoľvek predmety.
 5. Po skončení výchovno-vzdelávacieho procesu nie je dovolené z hľadiska bezpečnosti zdržiavať sa žiakom v areáli školy. V prípade, že žiak toto ustanovenie poruší, je to na jeho vlastnú zodpovednosť.
 6. Ako ochranu a prevenciu pred užívaním omamných látok a drog môžu pedagogickí zamestnanci školy vykonávať kontrolu školských tašiek žiakov. V prípade zaistenia takýchto látok budú tieto žiakovi odobrané, odovzdané riaditeľovi školy, ktorý o zistenom stave spíše záznam a informuje rodičov formou pohovoru.