Projektové vyučovanie

 

Dnešní mladí ľudia považujú už za samozrejmé, že bežne používajú mnohé informačné komunikačné prostriedky a technológie. ETwinning ponúka školám spoluprácu na diaľku s bohatým a tvorivým využitím týchto  nástrojov.

Projektové vyučovanie – etwinning je otvorený všetkým základným a stredným školám. Predstavuje jednoduchý a efektívny spôsob využívania informačných a komunikačných technológií pri vytváraní partnerstiev medzi školami z rôznych krajín Európy. Podporuje viacjazyčnosť a multikulturalitu, povzbudzuje školy, aby sa zapojili do činností zachádzajúcich za rámec ich doterajších činností, aby sa stavali kladne k novým spôsobom učenia a komunikácie. Pomáha lepšie pripravovať študentov na život, štúdium a prácu v Európe, vymieňať skúsenosti, pedagogické materiály a nápady týkajúce sa edukačného procesu.

Na rozdiel od koncepcie tradičného vyučovania, kde sa hlavný dôraz kladie na osvojenie si čo najväčšieho množstva učiva, kde dochádza k preceňovaniu pamäťového učenia a menej pozornosti sa venuje tvorivosti žiakov, pri projektoch je prioritou rozvíjať spolu s učivom schopnosti, záujem a najmä tvorivosť žiakov. Učivo nie je cieľom, ale prostriedkom ich rozvoja.

Cieľom realizácie projektu je rešpektovanie jedinečnosti osobnosti dieťaťa, rozvoj jeho pozitívneho sebahodnotenia, formovanie optimálnych interpersonálnych vzťahov, vrátane humanizácie vzťahov učiteľ – žiak, rozvoj jeho tvorivosti a pružnosti, schopnosť riešiť problémy a komunikovať so svetom, schopnosť rýchlo čerpať a vedieť spracovávať informácie, ako aj schopnosť ustavične sa ďalej vzdelávať.

Pri realizácii projektu sa využíva spontánnosť a nápaditosť žiakov, ku ktorým sú žiaci vedení, povzbudzovaní a posmeľovaní učiteľom. Uplatňujú sa pri ňom metódy rozvíjajúce tvorivosť žiakov, dôraz sa kladie na aktivitu a spoluprácu žiakov, zatiaľ čo pri tradičnom vyučovaní prevažujú verbálne metódy, frontálna forma vaučovania a výber vyučovacích prostriedkov a pracovných postupov závisí často iba od učiteľa.

V projekte je vyučovanie zamerané na produkt žiakovej práce. vychádza sa pri ňom zo záujmov žiakov, je im umožnená spolupráca s inými žiakmi. Žiak má možnosť zasahovať do priebehu vyučovacej hodiny, kým pri tradičnom spôsobe vyučovania riadi a usmerňuje činnosť žiakov učiteľ.

Mení sa zároveň aj postavenie učiteľa.

Najväčším prínosom je to, že sa pri ňom viac ako pri tradičnom vyučovaní rozvíjajú vyššie poznávecie funkcie. ku ktorým patrí hodnotiace a tvrivé myslenie. V projektovom vyučovaní sa uprednostňujú divergentné a hodnotiace úlohy, ktoré nestresujú žiakov a neodkrývajú ich nevedomosť, pred konvergentno - pamäťovými úlohami, ktoré svojim spôsobom objavujú u žiakov neznalosť, nevedomosť.

Pokiaľ žiak nevie na úlohy odpoveď, stráca istotu a sebadôveru vo vlastné schopnosti. zadávané divergentné úlohy umožňujú tvoriť a majú vysoký motivačný účinok. Umožňujú žiakom vyslovovať ich vlastné mienky, používať imagináciu, fantáziu. Tým, že im umožňujú takúto slobodu, vedú ich vlastne k nezávislosti a samostatnosti. Zároveň u žiakov formujú zodpovednosť za to, čo povedia, čo je rovnako veľmi významný faktor rozvoja osobnosti mladého človeka.

Žiaci v projekte posudzujú, komentujú a hodnotia svoju prácu aj prácu ostatných účastníkov projektu. Učia sa stanovovoť kritériá hodnotenia, vyjadrujú sa k priebehu realizácie projektu a dosiahnutým výsledkom, zamýšľajú sa nad prípadnými neúspechmi a ich príčinami. Projektová metóda vyučovania umožňuje rozvíjať ich kritické myslenie, sebapozorovanie, sebahodnotenie a sebareguláciu.

Žiaci sa učia učiť, pretože učiteľ im nevykladá učebnú látku, ale poskytuje žiakom zdroje pre ich samostatnú prácu. Zameriava sa na výber činností, vedúcich k dosiahnutiu cieľa vyučovacieho procesu. Uplatňuje tvorivo-humanistickú výchovu, v ktorej osvojovanie obsahov vzdelávania je postavené na troch súbežných aktivitách: osvojovaní si vedomostí, rozvíjaní kognitívnych, poznávacích funkcií a rozvíjaní nekognitívnych, mimopoznávacích vlastností a charakteristík žiakov, ako sú najmä aktivizácia, motivácia, kreativizácia osobnosti žiaka.

 V projekte sa žiaci učia ako a kde možno rýchlym spôsobm získavať aktuálne a relevantné informácie. Informácie získavajú z viacerých zdrojov, ku ktorým patrí internet, knihy, časopisy, či rozhovory s inými ľuďmi. Učiteľ učí žiakov samostatne vyhľadávať, zbierať, spracovávať, uchovávať, šíriť a využívať informácie. Učí ich posúdiť vierohodnosť, aktuálnosť a dôležitosť informácií, aby sa dokázali uvážlivo, starostlivo, zámerne a s istým stupňom istoty rozhodovať o tom, či nejaké tvrdenie prijmú, odmietnu alebo sa zrieknu úsudku o ňom. Žiaci teda získavajú schopnosti pracovať s informáciami - rýchlo čerpať a vedieť spracovávať informácie a tiež schopnosť ustavične sa ďalej vzdelávať.

Učia sa prezentovať a obhajovať svoje názory, prijímať presvedčivé argumenty svojho oponenta, revidovať svoje predstavy, zvládať problémové situácie. Rozvíjajú sa pritom ich komunikačné schopnosti.

Pri hodnotení projektu by mali byť zohľadňované dve hlavné kritériá: aktivita žiakov a výsledky žiakov.

Hodnotí sa: metódy prieskumu, konvencia - práca s pravopisom a gramatikou, výrazová pestrosť jazykových prostriedkov, práca s prezentáciami a programom Poverpoint, informačná hodnota prezentácie, prezentácia pred publikom.

Učiteľ by mal posudzovať nasledujúce prvky:

 • aktivitu žiakov
 • dodržiavanie stanovených termínov
 • spoluprcu s ostatnmi úastnkmi
 • kvalitu vykonanej prce
 • obsahové spracovanie - informačnú hodnotu práce a výrazovú pestrosť používaných jazykových prostriedkov
 • grafické spracovanie
 • technické spracovanie - prácu s konkrétnymi aplikačnými programami a úplnosť projektovej dokumentácie
 • prezentovanie pred publikom
 • rozsah vykonanej práce, prehliadajúc pritom na osobitosti žiakov

Realizácia eTwinningového projektu, na rozdiel od tradičného vyučovania, prebieha obvykle v nasledujúcich 5 etapách:

 • vyhľadávanie a získavanie informácií
 • analýza a spracovanie zozbieraných informácií
 • uchovávanie informácií v elektronickej podobe - tvorba textových dokumentov, vytváranie tabuliek, grafov, webových stránok, atď.
 • Prezentácia spracovaných informácií pred publikom osobne, alebo prostredníctvom média (internet, CD, DVD), t.j. šírenie informácií
 • Vyhodnotenie práce a dosiahnutých výsledkov v projekte

Má veľmi blízko k heuristickému vyučovaniu, uskutočňujú sa tu kroky tvorivej práce, uplatňuje sa divergentné myslenie, fantázia a imaginácia. realizácia projektu zvyšuje schopnosti žiakov v oblasti hodnotiaceho, kritického a tiež aj v oblasti divergentno - tvorivého myslenia.

Nachádzame tu veľa analógií s heuristickou metódou M. Zelinu, s názvom DITOR.

Pri projektovom vyučovaní niekedy načrtne, resp. zadefinuje problém učiteľ, žiaci teda dostávajú problém zatvorený a otvorený a otvorený pre  nich ostáva iba proces a produkt (výsledok).

V prpade, ak by učitelia viac podnecovali žiakov k tomu, aby sami vyhľadávali a definovali problémy, rozvíjali by u nich tvorivosť najvyššieho stupňa. Pri realizovaní projektu, rovnako ako pri  metóde DITOR sa rozvíja tvorivé myslenie žiakov, žiaci sa učia pracovať s informáciami, rozvíja sa ich hodnotiace, kritické myslenie, zvyšuje sa ich motivácia pre učenie, vzdelávanie, a to najmä tým, že žiaci vidia zmysel svojej práce, učenia sa. Škola sa tak viac približuje životu, žiaci sa učia spolupracovať, pracovať v tímoch, získavajú dobrú prípravu na riešenie problémov v živote. Nevýhodou je to, že takýto spôsob vyučovania si vyžaduje dlhší čas na jeho prípravu a realizáciu.

Pri výchove a vzdelávaní by sa mali viac používať heuristické metódy, pretože v živote je málo konvergentných problémov a úloh, divergentné sú v prevahe. To je závažný dôvod, prečo by sa mali na našich školách uplatňovať projektové metódy  vyučovania.

Príklad projektu: VESMÍR V ŠKOLE, ŠKOLA VO VESMÍRE

predmety: vlastiveda, slovenčina, čeština, angličtina, výtvarná výchova, fyzika, prírodopis, zemepis, matematika, IKT

Spracovaním odborných internetových stránok o vesmíre žiaci spoznali tajomstvá vesmíru, planéty Slnečnej sústavy a ďalšie vesmírne telesá, ale i seba navzájom, vytvorenie ppt prezentácie, aj vlastnú webovú stránku projektu. Žiaci navštívili aj planetárium, pozorovali zaujímavé javy nočnej oblohy a výtvarným spracovaním vytvorili obrazové makety pozorovaných javov. Vyskúšal si tiež niečo z výcvikových kurzov kozmonautov, aby sa presvedčili o náročnosti tohto povolania.

Cieľ: získavanie poznatkov o vesmíre, vesmírnych javoch a telesách, o kozmonautoch, spoznávanie vesmírnych tajomstiev i seba navzájom.

   

                         VODA NAD ZLATO

Žiaci v spolupráci s učiteľmi vyhodnocujú a nanalyzujú svoje poznatky i merania o vode v jednotlivých školských predmetoch tak, že každý mesiac kraľuje jeden vyučovací predmet. Do projektu je zapojená aj široká verejnosť formou aktivít ako napríklad monitoring okolia, čistenie studničiek, vyplňovanie rôznych ankiet týkajúcich sa vzťahov k vode a hospodárenia s ňou.

Žiaci sa naučia: Identifikovať, analyzovať a vyhodnotiť súbor informácií, využívať rôzne informačné a komunikačné technológie, viesť a vyhodnocovať ankety, rozvíjať ústne a písomné zručnosti v cudzích jazykoch, tvorivo pristupovať k riešeniu problémov, prezentovať zistené výsledky, správať sa environmentálne.

 

CESTIČKA EXPERIMENTOV

Žiaci vytvoria súbory jednoduchých a zaujímavých fyzikálnych pokusov, vytvorenie cestičky, kde budú rozmiestnené a vystavené podľa jednotlivých tematických celkoch a tém. Žiaci predvádzajú tieto pokusy a vysvetľujú princíp činnosti.