Bojujeme proti šikanovaniu

Základná škola , Bystrická cesta 14, 034 01 Ružomberok
 
Postupy pri prevencii a riešení šikanovania na škole
Podľa metodického usmernenia MŠ SR č.7/2006-R k prevencii a riešeniu šikanovania 
žiakov v školách a školských zariadeniach s účinnosťou od 1.apríla 2006 rozumieme 
pod šikanovaním
- je tu úmysel ublížiť fyzicky alebo psychicky
akékoľvek správanie žiaka a skupiny, ktorých zámerom je ublíženie 
inému žiakovi alebo žiakom, prípadne ich ohrozovanie alebo zastrašovanie. Ide 
o cielené a opakované použitie násilia voči žiakovi, ktorý sa nemôže alebo nevie brániť.
- agresia jedného žiaka alebo skupiny žiakov
- opakované útoky
- nevyrovnaný pomer síl medzi agresorom a obeťou
- šikanovanie zahŕňa slovné ponižovanie, nadávanie, výsmech, hrubé žartovanie, 
vydieranie, obmedzovanie slobody, pohŕdanie, poškodzovanie osobných vecí, 
telesné napadnutie
- následky môžu byť vážne, dlhodobé
- je právne postihnuteľné
Prevencia šikanovania – stratégia školy:
1. 1. Základným opatrením je dôsledné dodržiavanie zásady: ,,Sme škola, kde sa
šikanovanie netoleruje v žiadnych podobách.“
2. Dôsledne informovať žiakov a rodičov
3. Zároveň poriadok školy obsahuje sankcie pri ich porušení, o ktorých sú žiaci 
a rodičia informovaní.
o vnútornom poriadku školy, kde sú 
zakotvené pravidlá správania žiakov. Šikanovanie v škole nebude tolerované! 
4. Nepodceňovať prejavy šikanovania.
5.
S negatívnymi dôsledkami šikanovania 
a nevhodného správania pre obete i agresorov oboznámiť všetkých žiakov, 
učiteľov, zamestnancov i rodičov, ako aj so sankciami v prípade porušenia 
pravidiel školského poriadku.
6.
Venovať pozornosť vytvoreniu príjemnej a bezpečnej klímy v škole.
Prieskum na škole robiť priebežne
7.
( po dohode s rodičmi) formou dotazníkov, 
rozhovormi s deťmi, dotazníkmi pre učiteľov, pozorovaním.
Informovať o možnosti nahlásiť podozrenie alebo prejav šikanovania
prípadne triednemu učiteľovi, prípadne učiteľovi, ktorému dôverujú , formou 
prostredníctvom kontaktnej osoby ( výchovný poradca)
schránky dôvery alebo riaditeľke školy. 
8.
a) zamerať pozornosť na nových žiakov
Využiť preventívne stratégie:
b) vytvárať zdravú klímu v triede založenú na úcte k sebe i druhým, na 
spolupráci, komunikácii, vedieť riešiť konflikty a pod. Využívať hry 
a cvičenia, skupinové práce, diskutovať, učiť nenásilne riešiť konflikty 
a podobne.
c) zvyšovať sebavedomie detí ( pochvaly, ocenenia za školskú a mimoškolskú 
prácu).
d) dôsledne dodržiavať dozor v priestoroch školy pred vyučovaním, cez 
prestávky, po vyučovaní i v čase mimo vyučovania v priestoroch, kde by 
k šikanovaniu mohlo dochádzať a v školskej jedálni.
e) viesť žiakov k zdravému spôsobu života, rozvíjať záujmy žiakov.9. Viesť písomné záznamy o riešení konkrétneho prípadu.
Postup pri riešení šikanovania:
1. Zaistiť ochranu obetiam
2. Individuálny rozhovor s obeťou, môžu povedať, napísať, nakresliť, čo sa stalo
3. Individuálny rozhovor s agresorom, nech napíše čo sa stalo, príp. nakreslí.
4. Prediskutovať s útočníkom ,čo sa stalo, ako porušil pravidlá správania
5. Nájsť vhodných svedkov ( nikdy nekonfrontovať obeť a agresora!!!)
6. Kontaktovať rodičov, rozhovor osamote s rodičom obete a rodičom útočníka
7. Viesť o šikanovaní záznam s popisom mien, prostredia, času, spôsob, častosť, 
príčina, závery, postihy. Neuznávať falošné výhovorky o nehode zo srandy, bola 
to iba hra a pod.
8. Ak bolo dieťa zranené, vyfotografovať zranenia
9. Kontaktovať CPPP, príp. políciu
10. Naučiť dieťa obranné stratégie
11. Využiť anonymný dotazník
Ak ide o skupinové násilie:
1. okamžite pomoc obetiam
2. dohodnúť s riaditeľom školy a učiteľmi na postupe
3. viesť vlastné vyšetrovanie
4. izolovať od seba agresorov – bez možnosti dohody na výpovedi
5. pokračovať v pomoci obeti
6. kontaktovať s rodičmi, individuálne rozhovory s rodičmi obete agresora
7. kontaktovať s CPPP
8- pri podozrení na spáchanie prečinu alebo trestného činu nahlásenie polícii
Opatrenia na riešenie situácie:
a) možno odporučiť rodičom obetí spoluprácu s CPPP, vyhľadať odbornú pomoc
Pre obete:
b) zorganizovať skupinový program riaditeľom školy v spolupráci s CPPP
c) zvýšiť informovanie rodičov
a) odporučiť rodičom vyhľadať odbornú pomoc
Pre agresorov:
b) zníženie známky zo správania
c) preloženie žiaka do inej triedy
d) výchovné opatrenia: napomenutie a pokarhanie triednym učiteľom, riaditeľom 
školy, podmienečné vylúčenie zo školy, vylúčenie
e) odporučenie rodičom na dobrovoľný diagnostický pobyt v diagnostickom centre , 
oznámenie na úrade práce, oznámenie polícii, ak je podozrenie zo spáchania 
priestupku alebo trestného činu
Záver:
 Dodržiavať metodické usmernenia k prevencii a riešeniu šikanovania MŠ SR.
 Pri podozrení na šikanovanie dôsledne spolupracovať s rodinou obete 
i rodinou útočníka. Dodržiavať taktný prístup a zachovanie dôvernosti informácií.
 Spolupracovať s CPPP-
 Spolupracovať s políciou.
 Dôsledne zamedziť akejkoľvek forme násilia, týrania a zneužívania detí 
a dbať na kriminálnu prevenciu detí.
 
Vnútorná smernica riaditeľa školy číslo 1/2011
k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v ZŠ Bystrická cesta 14,
Ružomberok
(Vydaná v súlade s Metodickým usmernením MŠ SR č. 7/2006-R
z 28. marca 2006)
Základným princípom našej školy je : „Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje
v žiadnych podobách !“
Systémové aktivity školy v oblasti prevencie šikanovania a agresivity
1. V škole vytvárame pozitívnu klímu.
2. Medzi žiakmi, zamestnancami školy, rodičmi prebieha úzka spolupráca, sú jasne vymedzené
možnosti dôverného oznamovania aj zárodkov šikanovania formou :
a) schránky dôvery,
b) dôverného rozhovoru medzi zamestnancom školy, žiakom a rodičom.
3. Vo vnútornom poriadku školy sú jasne stanovené pravidlá správania vrátane sankcií za ich
porušenie.
4. V pôsobnosti výchovnej komisie sa vedú písomné záznamy o riešení konkrétnych
prípadov šikanovania.
5. V súlade s pracovným poriadkom pre pedagogických zamestnancov školy je zvýšený dozor
pedagogických zamestnancov cez prestávky, pred začiatkom vyučovania, po jeho skončení
i v čase mimo vyučovania.
6. Pedagogickí zamestnanci sú oboznámení so systémom našej školy pre oznamovanie
a vyšetrovanie šikanovania, je zvyšovaná ich informovanosť a zaškolenie.
7. Pedagogickí zamestnanci, žiaci a rodičia sú informovaní o tom, čo robiť v prípade, keď sa
dozvedia o šikanovaní. Na nástenkách výchovného poradenstva a na webovej stránke školy sú
umiestnené kontakty a telefónne čísla na inštitúcie zaoberajúce sa problematikou šikanovania.
8. Zabezpečujeme pre triednych učiteľov, koordinátora prevencie a výchovného poradcu
možnosť vzdelávania sa v tejto problematike.
9. Škola spolupracuje s odborníkmi zariadení výchovného poradenstva.
10. V pracovnom poriadku je vymedzená oznamovacia povinnosť pre pedagogických aj
nepedagogických zamestnancov.
11. Do riešenia a prevencie šikanovania je zaangažovaný aj žiacky parlament na našej škole.
Metódy riešenia šikanovania
a) zaistenie ochrany obetiam,
b) rozhovor s deťmi, ktoré na šikanovanie upozornili, rozhovor s obeťou, s agresormi,
c) nájdenie vhodných svedkov, individuálne, prípadne konfrontačné rozhovory so
svedkami - nikdy nekonfrontovať obete a agresorov,
d) kontaktovanie rodičov alebo zákonných zástupcov,
e) kontaktovanie CPPPaP alebo diagnostického centra,
f) využitie anonymnej dotazníkovej metódy.
Pri výskyte skupinového násilia voči obeti zabezpečíme nasledovný postup:
a) okamžitá pomoc obeti,
b) dohoda riaditeľa školy s pedagogickými zamestnancami na postupe vyšetrovania,
c) vlastné vyšetrovanie,
d) zabránenie možnej krivej výpovede agresorov, ich izolácia bez možnosti dohodnúť sa
na spoločnej výpovedi,
e) pokračujúca pomoc a podpora obete,
f) nahlásenie prípadu polícii,
g) kontaktovanie rodičov alebo zákonných zástupcov,
h) kontaktovanie CPPP a P, DC a pod.
Opatrenia na riešenie situácie
1. Opatrenia pre obete :
a) odporúčanie rodičom obetí vyhľadať individuálnu odbornú starostlivosť CPPPaP,
b) zorganizovanie skupinového intervenčného programu riaditeľom školy v spolupráci
s CPPPaP,
c) informovanie a poradenstvo pre rodičov obetí.
2. Opatrenia pre agresorov :
a) odporučenie rodičom agresorov vyhľadať odbornú starostlivosť CPPPaP,
b) zníženie známky zo správania,
c) preloženie žiaka do inej triedy, pracovnej či výchovnej skupiny,
d) výchovné opatrenia – napomenutie a pokarhanie triednym učiteľom, pokarhanie
riaditeľom školy.
3. V mimoriadnych prípadoch sa môžu použiť ďalšie opatrenia :
a) odporúčanie rodičom umiestniť žiaka na dobrovoľný diagnostický pobyt do miestne
príslušného detského integračného centra, prípadne do liečebno-výchovného sanatória,
b) oznámenie príslušnému Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny – sociálno-právna
ochrana detí za účelom využitia nutných výchovných opatrení v prospech maloletého
c) oznámenie príslušnému útvaru Policajného zboru SR, ak došlo k závažnejšiemu
prípadu šikanovania, pri ktorom je podozrenie, že bol spáchaný trestný čin.
Spolupráca školy s rodičmi žiakov
Pri podozrení na šikanovanie žiaka je potrebná spolupráca vedenia školy, koordinátora prevencie,
prípadne výchovného poradcu a ďalších pedagogických zamestnancov tak s rodinou obete, ako aj s
rodinou agresora. Sú upozornení na to, aby si všímali možné príznaky šikanovania a je im ponúknutá
im pomoc. Pri pohovore s rodičmi dbajú pedagogickí zamestnanci na taktný prístup a najmä na
zachovanie dôvernosti informácií.
Spolupráca školy s ďalšími inštitúciami
1. V rámci prevencie šikanovania a pri jeho riešení je dôležitá spolupráca s CPPPaP, ako
aj s ďalšími inštitúciami a orgánmi.
2. Vedenie školy sa riadi opatreniami a odporúčaniami Štátnej školskej inšpekcie a CPPPaP.
3. Pri podozrení, že šikanovanie naplnilo skutkovú podstatu priestupku alebo trestného
činu, je riaditeľ školy oznámi túto skutočnosť príslušnému útvaru Policajného zboru SR.
4. Školy sú povinné bez zbytočného odkladu oznámiť orgánu sociálno-právnej ochrany
skutočnosti, ktoré ohrozujú žiaka, alebo že žiak spáchal trestný čin, prípadne opakovane
páchal priestupky.