Triedny učiteľ

 

Triednictvo je práca, ktorá je psychicky a niekedy aj fyzicky náročná.

Triedny učiteľ je dušou triedy. Podstata práce triedneho učiteľa je výsostne výchovná. Jej úspech je závislý od toho, aký vzťah vznikne medzi učiteľom a žiakom. Priamo pri vytváraní ovzdušia vzájomnej dôvery, úcty, rešpektovania sa musí  triedny učiteľ spoľahnúť hlavne na svoju intuíciu a skúsenosti.

"Triedny učiteľ získava a zhromažďuje informácie o žiakoch a vypracúva ich komplexné hodnotenie. Sleduje správanie žiakov v triede, ich prospech, dochádzku do školy, oboznamuje sa s ich rodinným prostredím. Z uvedeného vyplýva, že triedny učiteľ potrebuje okrem vedomostí z pedagogiky dobré vedomosti zo psychológie osobnosti, vývinovej a sociálnej psychológie." (K. Horváthová, 2003).


Úlohy a požiadavky kladené na učiteľov sú tieto:

 1. vyučovať a vzdelávať, riadiť osvojovanie vedomostí, schopností a návykov a rozvoj schopností žiaka
 2. vychovávať celú triedu (ak je potrebné aj každého jednotlivca), formovať ich záujmy, postoje a presvedčenie
 3. byť v styku so svojimi žiakmi, vytvoriť si špecifické vzťahy s kolektívom i s jeho jednotlivými členmi, sústavne spoznávať žiakov a ich vývoj a podľa toho riadiť ďalší výchovne vzdelávací proces
 4. osvojiť si potrebné pedagogické a psychologické poznatky, metódy a spôsoby myslenia, ďalej sa v nich vzdelávať a používať ich k zdokonaľovaniu vlastnej práce
 5. dávať žiakom pozitívny príklad v spôsobe života

Práca triedneho učiteľa

Kritické pripomienky k práci a osobnosti učiteľa sa týkajú hlavne výchovného pôsobenia. Právom sú práve výchovné úlohy uvádzané ako základne z práce triedneho učiteľa. V každodennom zhone však výchovné úlohy môžu ustupovať do pozadia za samotné vyučovanie alebo administratívu a organizovanie práce.

Na jednej strane povolanie triedneho učiteľa súvisí s určitou profesiou, podľa druhu učebných predmetov a predpokladá určité vedomosti a schopnosti, záujmy a niektoré povahové črty. Na druhej strane povolanie učiteľa súvisí zároveň s profesiami, v ktorých je podstatný styk s ľuďmi, hlavne deťmi a mladými ľuďmi. Prax však dokazuje, že je ťažké skĺbiť obe hľadiská práce triedneho učiteľa.

Hlavné úlohy v práci triedneho učiteľa sú aj:

 • zaujímať sa o úspechy, neúspechy, problémy a záujmy žiakov v triede
 • venovať pozornosť deťom zo znevýhodneného sociálneho prostredia
 • pomáhať riešiť možné konflikty v triede
 • podporovať kohéziu triedy, formovať sociálne vzťahy v triede tak, aby sa vytvárali neformálne vzťahy a spolupatričnosť medzi žiakmi v triede
 • organizovať aktivity mimo vyučovania – výlety, vychádzky, exkurzie, školské večierky
 • pomáhať rozvíjaniu samoštúdia žiakov využitím školskej knižnice, čitárne a internetového klubu
 • pomáhať rozvoju sebapoznania a sebahodnotenia žiakov
 • pomáhať žiakom prostredníctvom výchovných postupov uvedomiť si seba, kontrolovať sa a formovať potrebu sebazdokonaľovania
 • poskytnúť žiakovi spektrum vedomostí a zručností a stupeň vzdelania podľa jeho schopností a záujmov
 • formovať osobnosť pripravenú pre život a prácu, v humánne a sociálne spravodlivej spoločnosti
 • podporovať nadanie a špeciálne sociálne schopnosti detí
 • pomáhať žiakom uvedomovať si svoje schopnosti, zručnosti a viesť ich k zodpovednosti
 • prehlbovanie a rozvíjanie estetického vkusu a citu žiakov, potrebu žiť v kultúrnom a vkusnom prostredí zvýraznením aktuálnou výzdobou školy, ktorá musí odzrkadľovať charakter školy a dianie v nej.
 • Zvýšenú pozornosť treba venovať estetickej úprave tried, viesť žiakov k vlastnému vytváraniu estetického mikroprostredia:
 • motivovanie žiakov k tvorivej práci
 • zabezpečiť výchovu k ochrane životného prostredia
 • rozvíjať racionálny vzťah k technike. Podľa možností dopĺňať vyučovanie v dielni vyučovaním s počítačmi (Internet, Word, Excel, Power Point, konštrukčné programy).
 • formovať a upevňovať aktívny vzťah k telesnej kultúre, k zdraviu a športu hlavne prostredníctvom hodín TV.
 • oboznámiť žiakov s vnútorný poriadkom školy a bezpečnosťou - pomocou Výkladovo-ilustratívnej metódy vo forme tzv. Triednickej hodiny
 • úprava tried + hlasovaním určiť predsedu a podpredsedu triedy

Vzťah triedneho učiteľa k žiakom a k ich rodičom

Postoje žiakov k učiteľovi a výsledky pedagogického pôsobenia závisia predovšetkým na osobných vlastnostiach učiteľa, na jeho postojoch k žiakom a vzťahu k nim. Je to ľudský vzťah zapovedajúci princípu úcty k človeku a požiadaviek na neho. Učiteľ je časťou kolektívu, žiaci ho napodobňujú, berú si z neho príklad (aspoň čiastočne).

Osobné vlastnosti ktoré sa súhrnné označujú ako učiteľov vzťah k ľudom a zvlášť k žiakom predstavuje zložitý komplex psychických javov. Môžu v ňom pôsobiť také motívy ako je napríklad potreba porozumenia, potreba pomáhať druhým, snaha stať sa lepším učiteľom.

Súčasťou osobných vlastností učiteľa, ktoré sa týkajú jeho vzťahu so žiakmi, je aj tzv. pedagogický takt. O učiteľovi hovoríme, že má pedagogický takt, keď dokáže správne a včas rozpoznať dôležité zmeny v stave triedy, kolektívu aj jednotlivých žiakov, zhodnotiť situáciu a primerane podľa toho jednať k dosiahnutiu výchovných a vzdelávacích cieľov.

V učiteľových vzťahoch s ľuďmi sú dôležité aj schopnosti v jednaní s ľuďmi a v organizovaní ich činnosti. Učiteľ potrebuje vedieť hovoriť a jednať so žiakmi, chlapcami i dievčatami, ako aj s ich rodičmi rôznych pováh a povolaní. Často krát vznikajú konflikty hlavne medzi učiteľom a rodičmi ak si rodičia myslia že nesprávne pristupuje práve k ich dieťaťu a jeho metódy sú nevhodné. Spravidla rodičia nevidia čo sa v skutočnosti skrýva za neúspechom žiaka v kolektíve a v učení a preto obviňujú práve učiteľa.

Vyučovanie ako tvorivá činnosť učiteľa

Učiteľ je priamy uskutočňovateľ aktívneho vyučovacieho procesu, ktorý vytvára nespočetné množstvo konkrétnych učebných situácií, ktoré prežíva žiak v priebehu celého obdobia školskej dochádzky.

Konkrétne vyučovanie vedie učiteľ. Vyučovací proces vytvára dva razy – najprv v projekte, v pláne a v prípravách a potom v skutočnosti, ktorú sám vytvára na vyučovacích hodinách.

Tvorivá činnosť učiteľa sa uskutočňuje v týchto formách:

 1. používanie známych didaktických prostriedkov v nových kombináciách, v nových pedagogických situáciách, ktoré vznikajú pri výchovno - vyučovacom procese
 2. vytvorenie nových prostriedkov podľa nových situácií

V pedagogickej literatúre sa zdôrazňujú tieto základné zložky učiteľovej činnosti:

 • konštruktívna činnosť
 • organizátorská činnosť
 • komunikatívna činnosť
 • gnozeologická činnosť
Nový triedny učiteľ má príležitosť zaviesť v triede nové pravidlá a zmeniť sociálnu klímu v triede. Najmä prvé dva mesiace školského roku sú dôležité pre vytvorenie pravidiel, kritérií a vzorov triedneho spolužitia. Je to čas intenzívnej práce s pravidlami života v triede, vytvárania a nacvičovania postupov, zavádzania a rozvoja životných zručností.
 

Žiaci prichádzajú do školy na začiatku školského roku plní očakávania, ale zároveň naplnení neistotou, najmä pokiaľ majú informáciu o výmene triedneho učiteľa. Nevedia, čo môžu od nového učiteľa očakávať, preto pozorne sledujú učiteľove reakcie. Ako nový triedny učiteľ by ste mali využiť skutočnosť, že vám žiaci venujú zvýšenú pozornosť, na upevnenie pozitívneho správania.

Pre vytvorenie priaznivej klímy v triede je nutné vytvoriť predpoklady na utváranie dobrých vzťahov medzi vami a žiakmi. Rovnako dôležité je budovať dobré vzťahy medzi žiakmi navzájom.

Určte si pravidlá!

 

Najlepšia forma, ako sa učiť pravidlám, je:
modelovanie (učenie vzorom) želateľného správania,
slovné ocenenie žiakov, ktorí ich použijú,
cielená reč (použitie názvu pravidla v reálnych situáciách).

Pri uplatňovaní riadenia triedy je jedným zo silných nástrojov používanie triednych pravidiel a postupov. Pravidlá a postupy vymedzujú žiakom konanie a správanie, ktoré sa od nich očakáva. Dôležité je, aby dodržiavanie týchto pravidiel bolo striktne presadzované. Žiaci môžu o pravidlách spolurozhodovať. Počas školského roku sa vyskytnú nejasné situácie, ktoré vyrieši ďalšie pravidlo, alebo sa niektoré pravidlo ukáže zbytočné a zruší sa. Aktuálne znenia pravidiel sú neustále vyvesené v triede (napr. kto zodpovedá za zotieranie tabule, kto nosí triednu knihu na vyučovacie hodiny a pod.).

Je dobré si uvedomiť, že dodržiavanie pravidiel je naučená reakcia, ktorú sa žiaci plánovite učia. Zavádzaním pravidiel, postupov a zručností môže nový triedny učiteľ dosiahnuť zmeny v triednej klíme i v správaní jednotlivých žiakov.

Začínate s triednictvom?

Email this Článok

 

Triedny učiteľ je najdôležitejším sprievodcom žiaka počas jeho štúdia v základnej a strednej škole. Je prvou kontaktnou osobou v prípade otázok, nejasností a problémov. Aké povinnosti vás čakajú?
 

Triedny učiteľ zodpovedá za činnosť školskej triedy, organizuje jej pracovný režim. Dbá o to, aby mali všetci jej členovia rovnako dobré podmienky na štúdium. Pomáha svojim zverencom plniť si všetky povinnosti a zároveň toto plnenie kontroluje. Zodpovedá za disciplínu a plnenie školského poriadku. Dáva pozor na to, aby neboli obmedzené práva jednotlivých žiakov, či už zo strany spolužiakov, alebo učiteľov.

Čo urobiť ako prvé, keď začínate?

Triedny učiteľ by mal svojich študentov čo najväčšmi spoznať a pochopiť. Čím skôr by si mal zapamätať mená všetkých členov triedneho kolektívu, aby ich vedel rýchlo a správne identifikovať (priradiť k tvári meno).

Na začiatku prvého ročníka treba zozbierať potrebné osobné údaje a pri dodržaní zásad diskrétnosti a ochrany týchto údajov ich vložiť do elektronickej agendy školy. Študentov požiadajte, aby každú zmenu v osobných údajoch čo najskôr nahlásili. Pre triedneho učiteľa je najdôležitejší telefonický (najlepšie mobilný) a e-mailový kontakt.

Na začiatok odporúčame priateľský, chápavý a ústretový prístup k študentom. Zároveň musíte byť prísny a nekompromisne vyžadovať dodržiavanie pravidiel. Sankcie musia pôsobiť výchovne a motivačne. To sa dá dosiahnuť len tak, že budú vopred známe a správne chápané. Súvislosť medzi porušením pravidiel a trestom by mala byť priama a zrejmá.

Študentom treba dôverovať a poverovať ich menšími úlohami. Otestujete ich zmysel pre zodpovednosť a vytvoríte si možnosť prejaviť im dôveru. Ak študenti vo veľkom počte a často sklamú vašu dôveru, odporúčame zaujať väčší odstup a použiť úradnícky tón, súčasne sa im však neslobodno vyhrážať, kričať na nich alebo ich obviňovať. Vo väčšine prípadov si po čase sami uvedomia, že byť na „vojnovej nohe“ s triednym učiteľom je pre nich nevýhodné. Napríklad preto, lebo za nich nebude ochotný prevziať zodpovednosť a zobrať ich na koncoročný školský výlet. Treba však dať pozor na princíp kolektívnej viny a podľa možnosti sankcie konkretizovať a zosobniť.

Nájdite si čas a zájdite za všetkými kolegami – učiteľmi, ktorí učia vo vašej triede. Zoznámte sa s nimi, oboznámte sa s metódami, ktoré používajú, s ich spôsobmi hodnotenia. Priebežne sa ich pýtajte na študijné výsledky a disciplínu svojich žiakov. Pri prípadných nedorozumeniach medzi triedou či jednotlivcom a niektorým z učiteľov sa ujmite roly sprostredkovateľa, no nikdy nespochybňujte prácu a postoj svojho kolegu. Sťažujúcich sa rodičov nasmerujte počas konzultačných hodín za kolegom, o ktorého predmet ide, nech si veci vysvetlia osobne, aby nedochádzalo k informačným šumom.

Jedným z najatraktívnejších zamestnaní a poslaní je práca s mladými ľuďmi. Vo veku, keď hľadajú, skúmajú a prichádzajú na to, ako veci fungujú a aké je ich miesto medzi ostatnými ľuďmi, sú aj pre vás inšpiráciou a motiváciou, aby ste zostali duchom mladý.

Ako pripraviť dobré rodičko?

 • informujte o termíne stretnutia s dostatočným predstihom (cca 3 týždne vopred)
 • pošlite týždeň pred stretnutím hromadný e-mail všetkým rodičom s témami, o ktorých plánujete hovoriť
 • zaraďte do programu aj niečo zaujímavé, poučné a príjemné
 • zistite všetky potrebné údaje o žiakovi: dátum a miesto narodenia, rodné číslo, adresa trvalého bydliska, telefónne čísla rodičov aj žiaka, špecifiká dieťaťa - vývinové poruchy, ADHD, alergie, ochorenia. Nezabudnite na podpis rodiča, ktorým dáva súhlas na spracovanie osobných údajov.
 • Vytvorte príjemné prostredie - rodičia nemusia sedieť v laviciach, stoličky sa dajú poukladať do kruhu alebo polkruhu. Môžete pripraviť aj menšie občerstvenie. Upravte svoj zovňajšok, dávate tak najavo, že stretnutie je pre vás dôležité, že vy ste jeho koordinátorom a že si prítomných ľudí vážite.
 • Snažte sa dbať na to, aby ste nestáli, ak rodičia sedia a naopak. Dajte im priestor na otázky, pripomienky, nechajte rodičov rozprávať o tom, čo očakávajú od školy, spýtajte sa na ich deti, ako sa správajú doma, aké sú ich záľuby, čo sa chcú v škole naučiť. Vyhnite sa tomu, aby ste rodičov obviňovali za prečiny svojich žiakov. Skôr sa ich snažte zaangažovať do hľadania riešení.
 • Nekritizujte veľa, aby rodičia nemali pocit, že sú na "koberci". Použite pravidlo, že každú kritiku by mala striedať pochvala.
 • Pred všetkými rodičmi rozoberajte len to, čo sa týka celej triedy (výlety, organizácia vyučovania, triedny fond). Pokiaľ riešite v triede problém, o ktorom majú byť informovaní všetci rodičia, nikoho nemenujte, nebuďte konkrétni. 
 • Nikdy nekritizujte problémových žiakov verejne pred ostatnými rodičmi, radšej si dohodnite osobitné stretnutie.
 • Známky nsmú vidieť tí, ktorých sa netýkajú.
 • Umožnite aj žiakom, aby boli prítomní pri preberaní aspoň niektorých tém a dajte im priestor vyjadriť sa
 • Ukážte rodičom, čo sa v škole robí, ukážte im, že môžu byť na svoje deti hrdí, tu taktiež môžu žiaci prezentovať to, čo vytvorili.

Význam komunikácie s rodičmi

Email this Článok

 

Výchovno-vzdelávací proces je vždy spojený s komunikáciou. Učiteľ musí komunikovať nielen so žiakmi, ale mal by byť v kontakte aj s rodičmi. Prenos a spracovanie informácií, vytváranie pozitívnych vzťahov a tvorivej atmosféry nie sú možné bez tvorivej komunikácie.

Efektívna komunikácia medzi učiteľom a rodičom nám dopomôže aj k zlepšenému učeniu sa žiakov.

Keď sú rodičia zapojení do vzdelávania svojich detí, má to pozitívne dôsledky. Výkony detí doma i v škole rastú. Väčšina rodičov chce, aby ich deti boli úspešné, chce im pomáhať a potrebuje pomoc školy a učiteľov, aby vedela, ako im majú pomôcť. Deti, ktorých rodičia sa zapojili do pomoci pri učení sa doma, si zlepšili prospech, motiváciu, sebadôveru a do školy chodili omnoho radšej.

Ak rodičia poskytnú informácie triednym učiteľom a učitelia poskytnú informácie rodičom, obidve strany získavajú jasnejší obraz o potrebách dieťaťa. Začína vznikať pocit dôvery, zlepšuje sa vzťah rodičov k škole a učiteľovi.

Keď sa zlepší komunikácia, učitelia lepšie chápu kultúru rodiny, jej potreby, ciele a schopnosti. Na druhej strane sa rodičia dozvedia viac o vyučovaní v škole a o požiadavkách kladených na dieťa.

Aby učiteľ pritiahol rodičov k lepšej a úspešnejšej spolupráci so školou, je vhodné navodiť príťažlivé, aktivizačné, motivačné a podnecujúce metódy komunikácie s rodičmi. Na to je potrebná priateľská a uvoľnená atmosféra, v ktorej sa navzájom lepšie spoznajú učiteľ, rodič a žiak.

Akým spôsobom môžete s rodičmi komunikovať?

- Formou odkazov,
- telefonickým rozhovorom,
- stretnutím s rodičmi,
- stretnutiami učiteľ – rodič – žiak,
- správami, -
typmi jednosmernej a dvojsmernej komunikácie.

Profesionálne zvládnutie komunikačných zručností je pre učiteľa nevyhnutné. Na profesionálnej úrovni by mal zvládnuť verbálnu aj neverbálnu komunikáciu. Mal by byť majstrom slova, ktoré efektívne pretavuje do tvorby otázok, úloh a do stavby rozhovoru.

Prečo je list rodičom vhodnou formou komunikácie?

Email this Článok

 

Učiteľ môže s rodičmi komunikovať rôznymi formami. Jednu z nich predstavuje list. Prečo je táto forma komunikácie výhodná? V článku vám ponúkame príklad, ako môže vyzerať hodnotiaci list žiaka.

Pri dvojsmernej komunikácii rodičia odpovedajú na odkazy triednych učiteľov týkajúce sa učenia alebo správania žiaka. Jednou z foriem sú aj listy rodičom. Učiteľ má možnosť vyjadriť sa k vzniknutej situácii s odstupom času, pretože list píše zvyčajne až po vyučovaní alebo doma. Ak sa táto informácia týka nepríjemnej situácie, triedny učiteľ nepíše v afekte, ale má možnosť objektívnejšie zhodnotiť obsah písaného textu.

Rodičom táto forma komunikácie vyhovuje, pretože učiteľ v liste vystihne hlavnú podstatu a dôvod, prečo list píše.

Formy listov:

• hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za určité obdobie,
• pochvalný list za správanie alebo reprezentáciu školy či triedy v rôznych súťažiach,
• ďakovný list za sponzorstvo, materiálne zabezpečenie a iné.

Výhody písania listov rodičom:

• triedny učiteľ má dostatok času na premyslenie a formuláciu,
• triedny učiteľ môže v texte výstižne a presne formulovať informácie,
• rodič má možnosť si list doma list aj niekoľkokrát prečítať, a tak lepšie pochopiť slová triedneho učiteľa a zámer napísania listu,
• svojím vyjadrením rodič reaguje na napísané,
• vytvára sa priestor pre menej komunikatívnych rodičov,
• komunikácia rodiča s učiteľom dáva žiakovi pocit dôležitosti a zodpovednosti za svoju prácu a konanie.

Príklad hodnotiaceho listu žiaka 3. ročníka ZŠ

Milí rodičia,
dovoľte, aby som zhodnotila prácu a správanie Vášho syna Martina k prvému polroku 2004/ 2005. Martin je veľmi šikovný a múdry chlapec. Keď dáva na vyučovaní pozor, dokáže veľmi rýchlo a pohotovo reagovať na moje otázky. Jeho pozornosť na hodine je však možné udržať len veľmi krátku dobu. Mrzí ma, že svojím správaním potom vyrušuje ostatných spolužiakov. Pracujeme na tom, aby sme trénovaním určitých zručností odstránili tento nedostatok. Pevne verím, že sa nám to spoločne v blízkej dobe podarí zvládnuť.
Má rád matematiku, čo sa prejavuje na jeho záujme o tento predmet. Numerické príklady a slovné úlohy rieši veľmi dobre a pohotovo reaguje. V snahe byť čo najrýchlejší sa mu občas pritrafí aj nejaká chybička. Oceňujem jeho snahu pri tvorení logických úloh a hlavolamov pre svojich spolužiakov. Teším sa z jeho úspechov v tomto predmete. Rád číta knihy, čo sa prejavuje aj v jeho bohatej slovnej zásobe, hlavne v prírodovednej oblasti. Odporučila by som, aby čítal doma nahlas. Zlepší si tým techniku čítania a máte možnosť porozprávať sa o danej téme.
Písanie mu nerobí problémy, ale ocenila by som jeho snahu o krajšie písmo a úpravu v zošitoch. Keď sa snaží, dokáže písať celkom pekne.
Radosť mi robia jeho výsledky a napredovanie v angličtine. Na týchto hodinách je veľmi aktívny a vidím, že ho tento jazyk baví. Chválim ho za vytvorené projektové práce v preberaných témach.
Počas prestávok sa mu len veľmi ťažko darí dodržiavať pravidlá školského poriadku. Často sa naháňa, ubližuje spolužiakom a je skoro pri každej šarvátke v triede, na chodbe, ale aj mimo školy po skončení vyučovania. Bola by som rada, keby sa nad svojím správaním zamyslel a zmenil sa k lepšiemu obrazu, z čoho by ste mali väčšiu radosť určite aj Vy.
Teším sa na ďalšiu spoluprácu s Vami.
Triedna učiteľka

 

 

Úloha triedneho učiteľa je spojením viacerých funkcií, no predovšetkým je výchovná. Výchovná funkcia triedneho učiteľa spočíva v riadení a plánovaní, no predovšetkým v samotnej výchovnej práci s celým kolektívom triedy i jednotlivými žiakmi. Výchovný proces prebieha v dvoch fázach: prípravnej a realizačnej.

Vzdelávacia funkcia  spočíva v odovzdávaní vedomostí, zručností, návykov. Je vhodné, aby triedny učiteľ vyučoval vo svojej triede čo najviac. To umožňuje pravidelný kontakt so žiakmi svojej triedy a tým ich lepšie spoznať  vo vzdelávacích, ale i v praktických činnostiach .

Aktivizačná a stimulačná funkcia – na základe diagnostických metód môže najlepšie spoznať žiakov svojej triedy. Na základe týchto informácií môže stimulovať ich študijnú, športovú, pracovnú i záujmovú aktivitu.

 Normatívna a formatívna funkcia . Normatívna – na základe školských dokumentov a požiadaviek úloh školy určuje ciele výchovného pôsobenia v triede. Formatívna je realizovaná na vyučovaní i mimo neho. Usiluje sa o to, aby každá činnosť mala zmysel a výchovný účinok

. Diagnostická a kontrolná – realizuje priebežnú diagnostickú činnosť a kontroluje stav a úroveň výchovnej práce u jednotlivcov. O všetkom si vedie pedagogický denník, kde zaznamenáva výsledky pedagogickej diagnostiky a stanovuje hlavné prognostické ciele, ktoré realizuje v ďalšom výchovnom pôsobení. Tu je počítač s kancelárskym balíkom Microsoft Office nepostrádateľný pomocník.

 

V dnešnej informačnej dobe sa množstvo informácií priam rúti na  detí, ktoré sú prirodzene zvedavé a hľadajú odpovede. Najskôr vo vzdelávajúcej inštitúcii – škole. A preto v triede by mal byť zdrojom odpovedí najskôr triedny učiteľ , pričom IKT by mali byť neodmysliteľnými pomocníkmi. Je veľa možností ako aplikovať výpočtovú techniku do praxe triedneho učiteľa. Existujú viaceré informačné systémy, a to vyvíjajúce sa na komerčnej báze alebo ako tvorba informatických nadšencov z radov triednych učiteľov. Prvé sú zvyčajne charakterizované svojou cenou a rozsiahlosťou, a tie druhé sú poznačené predovšetkým praktickými potrebami konkrétneho tvorcu, šíria sa poväčšine zdarma. Prečo sa tak málo využívajú v praxi? Známa je univerzálna odpoveď: „Nie sú peniaze.“ Je potrebné zakúpiť hardware, software. Iste, platí to aj v tomto prípade, ale je to hlavná príčina? Na základe svojich dlhoročných praktických skúseností si dovoľujem tvrdiť, že nie. Najväčšou prekážkou je stereotyp a pohodlnosť. Učitelia , a možno nielen oni, pôsobiaci pred triedou, zvyčajne v pozícii akéhosi vševeda, teraz sa však majú učiť niečo nové, čo ich žiaci vedia mnohokrát oveľa lepšie. Pre učiteľa  je celoživotné vzdelávanie nutnosťou aj v tejto oblasti. V dospievaní je dôležitá bohatosť záujmov mimo seba a výchova tejto sféry od útleho detstva. Na internete hrozí, že v rozsiahlej ponuke informácií sa dá i zablúdiť. Je preto vhodné diskutovať  zo žiakmi o vhodností ponúkaných web- stránok pre ich všestranný rozvoj a pripravenosť do života. A ja práve tu vidím príležitosť na spoluprácu triedneho učiteľa  so žiakmi. Dospievajúci najviac potrebujú dôveru dospelých, nie vždy ju však dostávajú. Človek, ktorému sa nedôveruje, napokon skutočne sklame. Dospievajúci už nie je dieťa a nie je ešte dospelý. Svoju vyhranenú pozíciu si uvedomuje, chce sa stať dospelým, chce dokázať, že už nie je dieťa. Ak mu v tom dospelí pomáhajú a uľahčujú mu cestu k dospelosti, celý proces prebieha relatívne hladko. Triedny učiteľ môže byť pre oporou, pretože, podstata práce triedneho učiteľa je  výchovná. Jej úspech je závislý od toho, aký vzťah vznikne medzi učiteľom a žiakom. Priamo pri vytváraní ovzdušia vzájomnej dôvery, úcty, rešpektovania sa musí sa triedny učiteľ spoľahnúť hlavne na svoju intuíciu a skúsenosti, pričom IKT by mali byť neodmysliteľnými pomocníkmi.

 

 

Použitie PC v dokumentácii triedneho učiteľa

 

Začiatok školského roka vytvára na všetkých, ktorí sa zúčastňujú pedagogického procesu, nesmiernu záťaž. Jeho hladké zvládnutie je skutočne náročné pre všetkých. Triedny učiteľ patrí k najzaťaženejšiemu článku tohto reťazca.

Jeho práca začína pred začiatkom školského roka. Triedny sa stará o prípravu vyučovacích priestorov triedy, prípravu šatní, ... Je potrebné vytvoriť uvítaciu nástenku, štítky s menovkami žiakov. Pripravujú sa učebnice. Nasleduje tvorba triednej dokumentácie. Vypisuje katalóg, katalógové listy. Tvorí zoznam triedy,  podieľa sa na rozvrhu hodín. Je potrebné zaslať list s úvodnými organizačnými pokynmi a zoznamom potrebných učebných pomôcok.

V prvý deň školského roku začína pre triedneho práca s ľuďmi. Je to začiatok priamej výchovnej práce. Triedny, prostredníctvom svojich zmyslov, zozbiera obrovské množstvo informácií o svojich žiakoch. Bolo by vhodné mať úložné miesto na získané dáta. Triedu je treba rozdeliť do skupín na jazyky, etickú či náboženskú výchovu a iné predmety. Toto všetko si žiada ďalšie informácie, ich ďalšie spracovanie a na tomto základe tvorbu ďalších zoznamov. Hromadia sa informácie o žiakoch, ktoré treba uložiť. Ďalej musí pripraviť triednu knihu a žiacke knižky.

Vyučujúci začínajú zapisovať výsledky klasifikácie. Dobrý triedny by ich mal kontinuálne sledovať a vyhodnocovať. To je popri iných úlohách ďalšia takmer nezvládnuteľná požiadavka, a tak sa táto činnosť vykonáva zvyčajne iba pred klasifikačnými poradami, rodičovskými združeniami a v prípade mimoriadnych situácii po upozornení niektorým vyučujúcim. Podobne sa vyhodnocuje aj dochádzka žiaka, či jeho mimoriadne skutky v správaní, no žiada sa viac. V prípade dochádzky je potrebné viesť presnú evidenciu nielen dátumu a počtu vymeškaných hodín, ale aj presných dôvodov vymeškania. Príprava rodičovského združenia ,alebo informačného dňa pre rodičov si žiada kopec ďalšej práce. Okrem spracovania výsledkov výchovno-vyučovacej práce žiakov aj tvorbu pozvánok, overiť adresy rodičov, vypísať obálky, poslať poštou alebo prostredníctvom žiakov. Opäť treba pripraviť prezenčnú listinu. Z každého skupinového jednania je treba vyhotoviť zápis, aby boli jednoznačne definované závery. Triedny spolu s triedou realizuje plán práce. Je potrebné vypracovať organizačné zabezpečenie, a to samozrejme aj v papierovej podobe. Nevyhnutné sú aj ďalšie prezenčné listiny, menné zoznamy, podklady prepoistenie, vyúčtovanie exkurzií .

Klasifikačná porada. Tá si žiada ďalšiu činnosť triedneho učiteľa. V prípravnej fáze sa spracúvajú dáta, tak za celú triedu, ako aj jednotlivých študentov i jednotlivé vyučovacie predmety. Žiada sa určiť priemery, ale aj vyzdvihnúť extrémy veľmi dobrých a menej úspešných študentov. Údaje je treba poskytnúť do celoškolských prehľadov. V niektorých prípadoch napísať oznámenia rodičom, vykonať aktualizáciu triednej dokumentácie, pripraviť materiály na komisionálne skúšky. V prípade polročnej a koncoročnej klasifikácie sa vypisujú vysvedčenia .

Nastávajú aj kritické situácie. Riešia sa rôzne problémy jednotlivcov, aj celej triedy. Vykonávajú sa pohovory so žiakmi. Je treba pozvať tiež rodičov. Všetky činnosti, a tobôž také nie veľmi príjemné, sa musia zdokumentovať. V prípade vynikajúcich výsledkov je treba žiaka aspoň morálne oceniť. Určite poteší diplom, či ďakovný list. Obyčajne aj táto práca ostáva na triednom učiteľovi. Práca triedneho učiteľa je namáhavá a únavná. To môže potvrdiť každý, kto ju vykonáva. Informačno-komunikačné technológie však prinášajú do procesu vyučovania uľahčenie našej práce.

Zoznam dokumentov a listín triedneho učiteľa

Počas existencie triedy potrebuje triedny vytvoriť množstvo dokumentov.

Základom triednej dokumentácie by mala byť databáza obsahujúca:

- triedna kniha

- klasifikačný záznam

- menný zoznam triedy

- osobné údaje žiaka

- údaje o rodinných pomeroch

- evidencia krúžkovej činnosti

- záznam pochvál a trestov

- evidenciu požičaných kníh a iných učebných pomôcok

- evidenciu voliteľných a nepovinných predmetov

- evidencia krúžkovej činnosti žiakov

- dotazník pre rodičov

- plán triednických hodín

- plán práce triedy

- prezenčné listiny

- pozvánky na rodičovské združenia

- záznam zo zasadnutia rodičovského združenia

- pozvánky na informačné dni pre rodičov

- prehľad o prospechu, správaní a dochádzke triedy

- spracovanie výchovne – vyučovacích výsledkov žiaka 

- organizačné zabezpečenia triednych akcií

- podklady pre poistenie žiakov

- pochvala žiaka

- diplom a čestné uznanie

- upozornenia na problémy s dochádzkou žiaka

- upozornenia na problémy s prospechom žiaka

- upozornenia na problémy so správaním žiaka

- žiadosť o spoluprácu pri neplnení povinnej školskej dochádzky

- pokarhanie

- oznámenie o komisionálnej skúške

- a ďalšie špecifické dokumenty

Triedny učiteľ však vykonáva v podstatnej miere aj vzdelávaciu činnosť a tak môžeme k zoznamu pridať ďalší zoznam dokumentov, ktoré v potrebuje svojej práci. Sú to napríklad rôzne prezentácie v PowerPoint na výklad učiva. Ja ich mám viacero  na stránke www.moderniucitel.net,  pod názvom Pytagorova veta, Percentá, Rovinné tvary a telesá a Minitest, ktorý je uvedený v rubrike Tipy a nápady na uvedenej stránke. Praktické rady sú na stránkach www.ucmeradi.sk, www.modrenaskola.sk. 

Vznikajú celkom opodstatnené snahy využitia výpočtovej techniky aj v školskej praxi. Efektivita práce sa zvýši. Ušetrený čas bude možné venovať výchovnej práci. Sú známe viac, či menej rozsiahle systémy (systém ŠKOLA, DOKUMENTY). Sú to, na niektorých školách bežne používané systémy. Je mnoho rôznych aplikácii programov, ktoré ponúkajú konkrétnu pomoc triednym učiteľom napr. www.doklady.sk. Každá škola má tiež aj svoje špecifické dokumenty dlhodobo zaužívané, tiež každý triedny učiteľ má svoj systém práce, vytvára a prispôsobuje si dokumenty podľa potrieb.

Základná požiadavka a zároveň ideálna je výchova a vzdelanie pre dobrých, čestných, morálnych, charakterných, múdrych, vzdelaných tvorivých, aktívnych, samostatných, pracovitých, iniciatívnych, šťastných, vyrovnaných a zdravých žiakov. Triedny učiteľ spolu so žiakmi sa svojou činnosťou tomuto ideálu má čo najviac priblížiť. Na to využívame triednické hodiny, spoločné akcie s triedou, vyučovacie hodiny, osobné pohovory, rozhovory, besedy. Pravidelné vyhodnocovanie správania a prospechu je jednou zo základných priorít práce každého triedneho učiteľa.

 

 

 

Vo vzťahu k problémom v sociálnej atmosfére triedy sa postupuje od preskúmania všetkých zložiek k riešeniu problém

Postupné kroky sú takéto:

Pozorovanie v triede. Počas vyučovania učiteľ sleduje, ako žiaci medzi sebou komunikujú, aká je v triede atmosféra, ako sú nastavené a dodržiavané hranice medzi vhodným a nevhodným správaním, kto hranice prekračuje, ako na to reagujú ostatní žiaci a mnohé ďalšie situácie v triede.

Sociometria ako forma diagnostiky sociálnych vzťahov, skupinovej dynamiky v triede, jednotlivých pozícií žiakov v kolektíve (hviezda, vodca, jadro triedy, čierna ovca, outsider).

Rozbor výsledkov sociometrie s dôrazom na zdroje a formy nežiaducich javov a komunikácie, zamerať sa rovnako aj na pozitívne javy v triede.

Poradenstvo o zvyšovaní sociálnej a pedagogickej kompetencie pre učiteľa. Podľa konkrétnych výsledkov vyzerá aj poradenstvo pre učiteľa. Príkladom je časté vnímanie učiteľa žiakmi ako zaujatého, nakloneného na jednu stranu sporu. Vtedy je obsahom poradenstva otvorené komunikovanie učiteľa so žiakmi.

Vypracovanie zmeny. Pri výrazne nežiaducich prejavoch, napr. šikanovanie, sa vyžaduje premyslená stratégia konania. Je potrebné naštudovať si správnu stratégiu alebo požiadať o spoluprácu skúseného kolegu/školského psychológa, aby sa v tomto smere urobili správne kroky.

Skupinová práca s triedou s programom rozvíjania priaznivej priateľskej atmosféry v triede, s programom sociálnych zručností žiakov, efektívneho riešenia problémov, sebapoznávania a poznávania iných (hranie rolí, nácvik vhodného správania v modelových situáciách, relaxačné techniky).

Skupinové hry ako aktivity na vylepšenie sociálnej atmosféry a klímy v triednom kolektíve tvoria prostriedok na prácu s celou triedou.

 

„Tie decká sú hrozné“ – tvrdí učiteľka. „Ale tí rodičia – o tom ani nehovorím.“
Usmievam sa, každý z nás si v sebe nosí isté tabu, reakcie, ktoré používame bez toho, aby sme vedeli prečo, slová, ktoré nám vyliezajú na jazyk, hoci na ne ani nemyslíme.
Byť rodičom a byť učiteľom sú skoro totožné veci a úlohou oboch je pomôcť dieťaťu, aby malo zdravý pohľad na svet. Pomoc sa mu dá prostredníctvom komunikácie, dialógu, v ktorom budú vystupovať partneri a nie rivali, teda ľudia, schopní pripustiť to, že sa do ich života vkradol vírus zranení a zmutoval na ich presvedčenie o pravde.

Postoj rodiča:
„Som presvedčená, že moje dieťa to nezvládne. Je také malé a bezbranné.“

Postoj dieťaťa:
A:/„Mama to spraví za mňa“
B:/„Mami, daj mi pokoj, ja to zvládnem sám.“

Postoj učiteľa:
Je dôležité prísť na koreň, prečo majú rodičia o svojom dieťati predstavu, že niečo nezvládne. Povzbudiť ich, ukázať, ako sa zapája do práce v škole, povedať im konkrétne, v čom mu môžu a ak sú „múdri“ aj dajú zakúsiť postoj zodpovednosti.
Často na rodičoch, ktorí majú „otrocký“ prístup k deťom vidieť únavu, preto im treba pomôcť.

 

Výchova

Starý štýl výchovy, založený na nezdravej prevahe samých zákazov, trestov a vyčítania chýb.

Uvedomelá disciplína predpokladá, že sa malé dieťa učí prevažne poslúchať iných, a to preto, aby neskôr vedelo poslúchať aj samo seba. Takéto zachovávanie účelného vonkajšieho poriadku od najútlejšieho veku je predpokladom vzniku vnútorného zmyslu pre poriadok.

Vo výchove treba postupovať od jednoduchšieho k zložitejšiemu, napríklad od elementárnejších mravných kvalít k vyšším mravným hodnotám, od základných pravidiel správneho správania k charakteru človeka.