UČITEĽ ....

Povedz mi to a ja to zabudnem, ukáž mi to a ja si to zapamätám, nechaj ma to urobiť a ja to pochopím!

Aké vlastnosti deti na svojich učiteľoch najviac oceňujú?

Víťazí zmysel pre humor, ďalej je to spravodlivosť - deti oceňujú, keď učiteľ nikomu nenadržiava, keď používa na každého rovnaký meter. Potom prijmu aj horšiu známku, aj trest, ale musia vedieť, že ho dostali zaslúžene.

Na treťom mieste je prísnosť a náročnosť. Deti majú rady, keď prekonávajú prekážky, keď existuje poriadok, ktorý sa musí dodržiavať, keď medzi sebou môžu súťažiť. Takže vôbec nevíťazí človek, ktorý od nich nič nechce, nič nevyžaduje, je nenáročný.

Ďalej majú rady,keď učiteľ dokáže vysvetliť látku alebo učivo tak, že príslušnej téme porozumejú, keď má pedagóg pochopenie pre ich problémy, dokáže im poradiť, môžu sa im zveriť aj so svojimi osobnými starosťami a on dokáže udržať tajomstvo. Veď každý podvedome hľadáme kohosi, kto nám uverí, aby sme cez neho dokázali uveriť sami sebe.

Deti oceňujú aj to, keď sa im učitelia venujú aj mimo vyučovania, chodia s nimi na výlety, exkurzie, školy v prírode....., keď sú obetaví.

Keby sme to zhrnuli, tak učiteľ by mal byť osobnosť, ktorá má zmysel pre humor, je spravodlivý, náročný, je odborníkom vo svojom obore, vie látku dobre vysvetliť, je spoľahlivým starším kamarátom a venuje sa deťom aj mimo vyučovania. Múdrosť Alfreda Adlera nám v tejto súvislosti pripomína, že

"každá ľudská bytosť sa usiluje dosiahnuť význam. Avšak ľudia sa často mýlia, ak si neuvedomujú, že ich význam je v tom, čím obohatia životy iných".

 

Deti majú rady, keď prekonávajú prekážky, keď existuje poriadok, ktorý sa musí dodržiavať, keď medzi sebou môžu súťažiť. Takže vôbec nevíťazí človek, ktorý od nich nič nechce, nič nevyžaduje, je nenáročný...

Všetky deti majú kdesi vnútri zámku, ktorá sa určite otvorí, keď zistia, že ich má človek rád, že mu môžu dôverovať, že mu na nich záleží, že sa zaujíma o ich "veľké" aj momentálne problémy.....

Našim cieľom by malo byť vychovať spokojného, čestného a citlivého, nielen vzdelaného človeka.

 

Učiteľ = pomáhanie ľuďom =odbornosť = empatia = medziľudský vzťah -učiteľ-žiak

Učiteľ by si mal budovať vzťah s deťmi prostredníctvom úcty a tá sa rozvíja snahou a skutkami

 • empatia - schopnosť porozumieť vnútru žiaka, snaha o jeho pochopenie a precítenie (vidím, že sa mračíš, niečo sa deje?)
 • snahu a porozumenie deti oceňujú
 • učiteľ by mal byť sám sebou
 • mal by byť ľudský, človekom so svojimi pocitmi, presvedčeniami, ale aj slabosťami
 • humor
 • postoje učiteľa, vyjadrenie úcty, záujmu, starostlivosti, dôvery, rešpektu
 • zdvorilosť sa spája s úctou a rešpektom k druhému (Neprerušovať dieťa, keď rozpráva, nie sa sarkasticky vyjadrovať o žiakoch)
 • chybou je tvrdiť, že žiak nemá oponovať, odmietať vysvetlenia a ospravedlneni
 • učiteľ by mal mať schopnosť zaujať - svojou ľudskosťou a bezprostrednosťou, humorom a smiechom, schopnosťou počúvať, sebadôverou, vyjadrovaním svojich pocitov, akceptáciou
 • byť žiakom k dispozícii - aktívnym počúvaním - byť pozorný voči tomu, čo hovorí, udržiavať očný kontakt (Máš pocit, že nemáš úspech?....), vcítiť sa do žiaka a brať vážne to, čo hovorí
 • spoločné zážitky - výlety, podujatia.....
 • aby mali deti pocit, že im niekto rozumie a pritom ich neodsudzuje a nehodnotí
 • povzbudzovať a chváliť
 • určovať dosiahnuteľné ciele a oceňovať úspechy
 • stanovenie hraníc a dôslednosť pri ich dodržiavaní
 • dávať pravidlá, ktoré sa dajú splniť
 • byť dôsledný - učiť žiakov zodpovednosti za svoje správanie a skutky
 • budovanie autority
 • učiteľ má právo na disciplinovanosť žiakov, na úctu, na ticho...
 • učiteľ by sa mal prechádzať po triede a nadväzovať očný kontakt so žiakmi
 • mal by pôsobiť sebavedome a pokojne
 • mal by byť blízko k oslovenému žiakovi
 • mal by prejavovať záujem o každého žiaka
 • žiakov oslovovať menom
 • používať pozitívnu spätnú väzbu (cením si to, vážim si to......)
 • mať jasné pravidlá
 • byť presný na začiatku aj na konci hodiny, byť pripravený na hodinu, netradičné formy práce
 • učenie by malo byť zábavné a zmysluplné, zážitkové, tvorivé, aby sa žiaci mohli aktívne zapájať
 • mal by byť sebaistý, pokojný, dôrazný, nenechať sa rozčúliť a vytočiť
 • autorita sa nezískava znižovaním nárokov a požiadaviek
 • máme právo niečo nevedieť
 • vyjadriť, čo to v nás vyvoláva, keď sa niekto správa určitým spôsobom - žiak ochotnejšie mení svoje správanie, poukazuje na dôveru
 • požiadať o ticho a následne si naň počkať, nezačať rozprávať kým nie je ticho - nechať ticho ešte chvíľu pôsobiť (začnem, až keď bude ticho)
 • učiteľ musí byť dôsledný
 • Keď zadávam inštrukcie ubezpeč=im sa, že nás všetci žiaci sledujú, v triede je ticho, so všetkými nadviažem očný kontakt a ubezpečím sa, že všetci rozumeli inštrukciám
 • venujme pozornosť žiakom, ktorí to vyžadujú - častým očným kontaktom, oslovením, blízkosťou, ocenením, pozitívnym smerovaním
Pokiaľ sú sami učitelia v škole rešpektovaní, uznávaná je ich snaha a majú právo sa vyjadrovať k riadeniu a chodu, tak budú tak budú pracovať s nadšením a maximálne výkonne.